Høring - forslag til forskrift om unntak fra flaggeplikten for verdipapirforetak

Høringsfrist 20. november 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3518 FM HD

09.10. 2002

Vedlagt følger Kredittilsynets høringsnotat av 3. september 2002 vedrørende forslag til forskrift om unntak fra flaggeplikten for verdipapirforetak, jf. verdipapirhandelloven § 3-2 åttende ledd.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 20. november 2002. Det bes om at merknader som overstiger en side vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg

VEDLEGG