Høringer

Høring - Forslag til forskrift om utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.01.2022

Vår ref.: 22/248

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

I høringsnotatet og forslaget til forskrift foreslås det bestemmelser om utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring for deltakere som skal avslutte programmet og opplæringen i løpet av første kvartal 2022.

Forskriften foreslås med forbehold om budsjettmessig dekning. Det er satt en ekstraordinær kort frist for høringen for at forskriften skal kunne tre i kraft raskt etter Stortingets budsjettvedtak.

Høringsfristen er fredag 21. januar 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser nedenfor.

Med hilsen

Pia Buhl Girolami (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Åste Haukvik Traen 
seniorrådgiver

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

Kommunesektorens organisasjon KS

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Rogaland

Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utlendingsdirektoratet