Høring - forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til lov om tilgang til taushetsbelagte opplysninger, opplysningsplikt, taushetsplikt mv. for utvalg som skal undersøke statsforvalternes, Statens helsetilsyns og Statens helsepersonellnemnds saksbehandling i saker som gjelder overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.06.2021

Vår ref.: 21/2483

Høring - forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til lov om tilgang til taushetsbelagte opplysninger, opplysningsplikt, taushetsplikt mv. for utvalg som skal undersøke statsforvalternes, Statens helsetilsyns og Statens helsepersonellnemnds saksbehandling i saker som gjelder overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020.

Høringssvar kan gis digitalt på departementets nettsider for høringer på regjeringen.no.

Høringsinstansene kan også sende svar uten å registrere seg. Alle kan gi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert.

Frist for å uttale seg til forslaget er 3. juni 2021.

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Geir Helgeland

avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barneombudet
Bioteknologirådet
Datatilsynet
Direktoratet for e-helse
Diskrimineringsnemnda
Domstolsadministrasjonen
Folkehelseinstituttet (FHI)
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Høyesterett
Lagmannsrettene
Landets helseforetak
Landets høgskoler med helsefaglig utdanning
Landets kontrollkommisjoner
Landets pasient- og brukerombud
Landets politidistrikt
Landets regionale helseforetak
Landets regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Landets regionale kompetansesentre – Rus (KoRus)
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Landets statsforvaltere
Landets universiteter
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP)
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB)
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
Norges forskningsråd (NFR)
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus (SANKS)
SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning (UiO)
Sentralenheten for fylkesnemndene
SINTEF Helse
Sivilombudsmannen
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sysselmannen på Svalbard
Fylkesrådet for funksjonshemmede

Landets fylkeskommuner
Landets kommuner

Actis – Rusfeltets samarbeidsorganisasjon
ADHD Norge
Advokatforeningen
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
Akan kompetansesenter
A-larm
Aleris Helse AS
Alliance Boots Norge AS
Alliance Healthcare Norge AS
Allmennlegeforeningen
Ambulanseforbundet
Amnesty International Norge
Anonyme alkoholikere (AA)
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)
Audiografforbundet
Aurora
Aurora Senteret AS
Autismeforeningen
Barn av rusmisbrukere – BaR
BarnsBeste
Bipolarforeningen
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
Cerebral Parese-foreningen
Delta
Den norske coachforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Det norske Diakonforbund
DNT – Edru Livsstil
Diabetesforbundet
EmmaSofia
Erfaringssentrum
Fagforbundet
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Familieklubbene i Norge
Fellesorganisasjonen (FO)
Finans Norge
Forbundet mot rusgift (FMR)
Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)
Foreningen for kroniske smertepasienter (FKS)
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Foreningen tryggere ruspolitikk (FTR)
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frelsesarmeen
FRI-Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Frilynt Norge
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Gatejuristen
Helsetjenestens Lederforbund
Helseutvalget for bedre homohelse
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Hiv-Norge
Hjernerådet
Human-Etisk Forbund
Hvite Ørn
Informasjonssenteret Hieronimus
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA)
Institutt for helse og samfunn (HELSAM)
Institutt for mentalisering
Institutt for psykoterapi
Institutt for samfunnsforskning
IOGT Norge
Islamsk Råd Norge
Ivareta – Pårørende berørt av rus
Ja, det nytter
Junior- og barneorganisasjonen Juba
JURK
Juss-buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Juvente
Kirkens bymisjon
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kreftforeningen
KS
Landets private sykehus
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS)
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)
Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)
Landsgruppen av helsesykepleiere, NSF
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landslaget for rusfri oppvekst
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legestudentenes rusopplysning
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Likestillingssenteret
Lisa-gruppene
MA – Rusfri trafikk og livsstil
MARBORG
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
MIRA-senteret
Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt
NA – Anonyme Narkomane
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid – NAPHA
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund (NHF)
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Tannteknikerforbund
Normal Norge
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.)
Norsk Farmaceutisk Selskap
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi (NFP)
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT)
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk forening for palliativ medisin (NFPM)
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid (NFPH)
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)
Norsk Gestaltterapeut forening (NGF)
Norsk gynekologisk forening
Norsk Helsesekretærforbund (NHSF)
Norsk karakteranalytisk institutt (NKI)
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund (NSF)
Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Omsorgsjuss
Parat
Parat Helse
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet LTN
PION – Prostituertes interesseorganisasjon
Politiets Fellesforbund (PF)
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF)
proLAR Nett
Psykiatrialliansen
Pårørendealliansen
Redd Barna
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)
Retretten
Rettspolitisk forening (RPF)
RIO
ROM – Råd og muligheter
Rustelefonen
Røde Kors
Rådet for legeetikk
Rådet for psykisk helse
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Samarbeidsforumet for norske kollektiver
SABORG - Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner
Selvhjelpsstiftelsen
SEPREP Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser
Spekter
Spillavhengighet Norge
Spiseforstyrrelsesforeningen
STAFO
Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)
Stiftelsen CRUX
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Golden Colombia
Stiftelsen KRAFT
Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser
Stiftelsen Livet etter soning
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning (PsykOpp)
Stiftelsen Pårørendesenteret
Stiftelsen Wayback
Tekna
Tyrili Utvikling og prosjekt – stiftelse
UMN Ungdom mot narkotika
Unio
Universitets- og høyskolerådet
Utdanningsforbundet
Veien Tilbake AS
Veiledningssenter for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Verdighetssenteret
Virke
Voksne for barn
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)