Høring Forslag til endringer i introduksjonsloven - hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i introduksjonsloven for å gi hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.04.2019

Vår ref.: 19/983

Høring Forslag til endringer i introduksjonsloven - hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister

Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i introduksjonsloven om hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister på høring. Det vises til høring om forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk (tolkeloven), der hjemmelen foreslås i ny tolkelov. Nytt tolkeregister skal etter planen lanseres våren 2020. Det er behov for å sikre hjemmel for behandling av personopplysninger i registeret innen lanseringen. Forslaget om å innta hjemmelen i introduksjonsloven sendes derfor på forkortet høring.

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2630197. Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

 

Høringsfristen er 12. april 2019.

 

Med hilsen

 

 

Toril Melander Stene (e.f.)
avdelingsdirektør


Åste Haukvik Traen
rådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
KS
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Datatilsynet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sametinget
Utlendingsdirektoratet
Norsk tolkeforening
Tolkebyråenes bransjeforening
Tolkeforbundet
Utlendingsnemnda