Høring - Forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre lover

Høringsfrist: 14. november 2005

Høringsfristen er 14. november 2005. Høringsuttalelser bes også sendt til elh@asd.dep.no. (08.08.05)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Aetat Arbeidsdirektoratet

Akademikerne

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidssamvirkenes Landsforening

Bedriftsforbundet

Bransjeforeningen Attføringsbedriftene

Bemannings- og rekrutteringsbransjens forening

Datatilsynet

De selvstendige kommunale pensjonskasser

Den norske Advokatforening

Den Norske Kreftforening

Departementene

Direktoratet for arbeidstilsynet

FAFO

Finansforbundet

Finansnæringens arbeidsgiverforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forum for arbeid med bistand

Forum for offentlige servicekontor

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Handelshøyskolen BI

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Tromsø

Innvandrernes Landsorganisasjon

Kirkens Bymisjon

Kommunene

KS

Konkurransetilsynet

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede

Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

Mangfold i arbeidslivet

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Handelshøyskole

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk Attføringsforum

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Helse- og sosiallederlag

Norsk Omskoleringsforbund

Norsk Pensjonistforbund

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjon mot offentlig diskriminering

Riksrevisjonen

Rikstrygdeverket

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Seniorforum for attføring

Seniorsaken Norge

Senter for seniorpolitikk

Senter mot etnisk diskriminering

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens helsetilsyn

Statens eldreråd

Statens Pensjonskasse

Statens råd for funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Telemarksforsking

Trygderetten

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utlendingsdirektoratet

Velferdsalliansen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund