Høring - Forslag til nytt regelverk for fangstbasert havbruk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2005

Vår ref.: -

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref
200401027

Dato
09.08.05

Høring: Forslag til nytt regelverk for fangstbasert havbruk

Fiskeri- og kystdepartementet ønsker å fastsette regler for fangstbasert havbruk og sender med dette følgende forslag på høring:

 1. Forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende
 2. Forskrift om endring av forskrifter som følge av innføring av regler for fangstbasert havbruk

Forslagene er bygget på en rapport om harmonisert regelverk for villfanget marinfisk for levendelagring og for oppdrett, utarbeidet av en felles arbeidsgruppe fra Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

De nye bestemmelsene er, i den grad det har vært mulig, innarbeidet i eksisterende forskrifter. Dette gjelder bestemmelser knyttet til utøvelse av fisket i sjøen, opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk, påmelding til fiske i de årlige reguleringsforskrifter for torsk, samt regler knyttet til aktiviteter etter.

mellomlagringsfasen (akvakulturfasen). Når det gjelder krav til de fartøy som skal fiske, fremmes det en ny forskrift. For nærmere omtale av de konkrete forslagene vises til vedlagte høringsnotat.

Høringsdokumentene og rapporten fra Mattilsynet og Fiskeridirektoratet finnes på våre nettsider. Høringsuttalelser bes sendt Fiskeri- og kystdepartementet innen 01.11.2005.

Med hilsen

Lennart Johanson
avdelingsdirektør

Sigrid A. Cabot
rådgiver

Forslag til forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende.

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet …………. med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 8 og lov 20. desember 1974 nr 73 om dyrevern § 30

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å sikre at fartøyet er utrustet på en slik måte at fisken sikres forsvarlig håndtering om bord med hensyn til dens velferd.

§ 2 Virkeområde

Denne forskrift gjelder alle fartøy som fisker og fører levende fisk av andre arter enn sei, makrell, sild og brisling, men ikke skalldyr og bløtdyr.

§ 3 Generelt om utstyr og innretninger om bord

Utstyr og innretninger om bord skal:

a) ikke ha vinkler, kanter, fremspring eller materiale som kan påføre fiskene skader eller unødvendige belastninger ellers,

b) være tilpasset fiskens størrelse,

c) medføre minimal risiko for skade på fiskene, herunder ved håndtering,

d) være slik at det er enkelt å foreta inspeksjon av fiskene,

e) være tilrettelagt for godt renhold, og

f) være godt egnet for stedet de skal brukes, under hensyn til bl.a. værforholdene.

§ 4 Krav til utstyr som brukes til å ta fisk om bord

Fartøyet skal ved fiske med snurrevad være utstyrt slik at fisk kan tas om bord i vannfylt pose.

§ 5 Krav til sorteringskar om bord

Fartøyet skal være utrustet med delvis vannfylt sorteringskar på dekk. Karet skal ha en slik størrelse, utforming og plassering at all fisk fra hver løfte- eller landingsoperasjon kan sorteres så raskt og skånsomt at det ikke medfører fare for skade eller unødvendige belastninger på fisken.

§ 6 Krav til overføringsinnretninger om bord

Fra sorteringskaret til føringsrommet skal fartøyet være utrustet med innretninger slik at fisk kan overføres til føringsrommet eller tas opp fra dette uten at den utsettes for klem, slag, oppskraping eller fritt fall på noe tidspunkt.

Fartøyet skal være utrustet med innretninger som sikrer at fisk kan overføres til restitusjonsmerd uten at den utsettes for klem, slag, oppskraping eller fritt fall på noe tidspunkt.

Innretningene nevnt i første og andre ledd skal være utstyrt slik at antall fisk telles automatisk.

§ 7 Krav til føringsrom om bord

Føringsrom skal være utformet med flat bunn som er perforert slik at vann strømmer opp over hele flaten. Sirkulasjonen skal være innrettet slik at det sikres lik og jevn oppstrømming av vann over hele bunnflaten. Pumpekapasiteten skal til enhver tid minst sikre en vannstrøm på 0,5 liter vann pr kilo fisk pr minutt.

§ 8 Forholdet til andre regler

Reglene i denne forskriften gjør ingen innskrenkninger i de regler ellers som stiller krav til fartøyenes egnethet, utrustning og bemanning for å kunne drive fiske i den hensikt å lande fisken død.

§ 9 Godkjenning

Fartøy skal før fisket tar til godkjennes av Mattilsynet ut i fra hensynet til fiskevelferd.

Det kan knyttes vilkår til godkjenningen og den kan gjøres tidsbegrenset. Ved brudd på vilkårene eller bestemmelser gitt i eller i medhold av lov av 20. desember 1974 nr 73 om dyrevern, kan godkjenningen trekkes tilbake.

I søknaden om godkjenning skal det legges frem dokumentasjon på fartøyet, utstyret og fangstmetodens egnethet. Mattilsynet kan kreve ytterligere dokumentasjon.

§ 10 Tilsyn

Mattilsynet kan i forbindelse med tilsyn kreve fremlagt dokumentasjon.

§ 11 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse straffes i henhold til lov av 26. mars 1999 nr 14 om retten til å delta i fiske og fangst § 29 og lov av 20. desember 1974 nr 73 om dyrevern § 31.

§ 12 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft xx.xx.xxxx.

Forslag til forskrift om endring av forskrifter som følge av innføring av regler for fangstbasert havbruk

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet ………….med hjemmel i med lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 8, lov 20. desember 1974 nr 73 om dyrevern § 30 og lov 19. desember 2003 nr 124 om matproduksjon og mattrygghet

I

I forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

Nytt kapittel XVII skal lyde:

Kapittel XVIIFangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring

§ 78 Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder ikke for skalldyr og bløtdyr.

§ 79 Generelt om fangst av fisk som skal holdes levende

Virksomheten skal drives forsvarlig ut i fra hensynet til fiskevelferd. Tiden fisken holdes utenfor vann eller trenges skal være så kort som mulig. Fisken skal håndteres skånsomt når den fanges, transporteres, oppbevares og håndteres ellers. Fisken skal ikke utsettes for større påkjenninger enn at største delen av fangsten er restituert og svømmer pelagisk etter tre døgn.

Før fisket tar til skal alle om bord ha fått nødvendig opplæring om den aktuelle fangstmetoden. Opplæringen skal også gi kunnskap om hvordan man driver fisket forsvarlig ut i fra hensynet til fiskevelferd.

§ 80 Fiske med snurrevad

Ved fiske med snurrevad skal det benyttes pose med knuteløst lin og fleksible sidepaneler.

Mengden fisk som tas opp i hvert kast skal være forsvarlig ut fra hensynet til fiskevelferd.

Ved fiske med snurrevad skal det benyttes vannfylt pose under ombordtaking av fangsten. Dersom slik pose er montert i redskapet under fisket skal den være åpen i enden og avstengt fra selve fiskeposen slik at den ikke kan påvirke redskapets seleksjonsegenskaper.

§ 81 Fiskedybde

Fisken skal tas opp fra dyp som medfører minst mulig skade og belastninger ellers på fisken. Det skal tas særskilt hensyn til at trykkendringene som oppstår under opptak ikke skal medføre varige skader. Sprenging av øyne skal unngås.

§ 82 Krav om sortering

Før fisken overføres til føringsrom og før overføring til restitusjonsmerd skal den sorteres. Fisk skal sorteres ut dersom den er

 1. påført skader av en slik karakter eller er i en slik almenntilstand at fisken antas ikke å ville overleve, eller vil ha betydelig dysfunksjon frem mot restitusjon, eller
 2. betydelig større eller mindre enn gjennomsnittet og ikke kan holdes atskilt i føringsrom og restitusjonsmerd.

Fisk som er sortert ut skal umiddelbart avlives ved bløgging.

Ved tvil om skadeomfanget eller almenntilstanden er av en slik karakter som nevnt i første ledd, skal fisken sorteres ut og avlives.

§ 83 Krav til fangstredskap og bruk av pumper

Fangstredskaper skal være egnet ut i fra hensynet til fiskevelferd. Ved bruk av krokredskap skal fangsten sorteres i henhold til § 82.

Det skal ikke brukes vakuumpumpe som gir uønsket høyt trykk ved ombordtaking eller landing av fisk som skal holdes levende. Pumper/røranordninger etter hevertprinsippet med stort volum/lavt trykk kan benyttes.

§ 84 Krav til utstyr som brukes ved landing av fisken

Maskestørrelse og overflate av håv skal være utformet slik at fisken ikke påføres skader under håving fra føringsrom. Det skal ikke håves mer fisk per gang enn at fisken på bunnen av håven ikke kommer i fare for å bli påført klemskader.

§ 85 Transport

Transporten skal skje på en måte som effektivt sikrer fiskens helse og velferd, herunder skal det tas hensyn til fisketetthet i føringsrommet og fiskens behov for friskt og rent sjøvann.

Fisken skal transporteres til bestemmelsesstedet så raskt som mulig.

§ 86 Plassering av restitusjons-/mellomlagringsmerder

Merder for restitusjon og mellomlagring skal plasseres minst 2,5 kilometer fra akvakulturanlegg.

§ 87 Krav til restitusjonsmerd og bruk av det

Fisk som er fanget levende og transportert om bord skal ved første gangs utsett i merd settes ut i en restitusjonsmerd.

Krav til utforming av og hold av fisk i restitusjonsmerd:

a) bunnen skal være flat og stram

b) maksimalt tillatt mengde fisk per kvadratmeter bunnareal er 50 kg,

c) det skal være god vannkvalitet og egnede lysforhold,

d) fisk i restitusjonsmerd skal ha daglig tilsyn,

e) utformingen av restitusjonsmerden skal være slik at man lett skal kunne inspisere fisken, og

f) syk, skadet eller død fisk skal plukkes ut og om nødvendig avlives med bløgging.

Fisken skal holdes i restitusjonsmerd inntil man er sikker på at all fisken svømmer pelagisk og reagerer på ytre stimuli.

§ 88 Krav til mellomlagringsmerd og bruk av det

Fisk skal etter restitusjon overføres til en dypere merd. Fiskens adferdsmessige og fysiologiske behov skal ivaretas. I tillegg stilles følgende krav:

a. fisk i en merd skal ha likeartet størrelse

b. syk, skadet eller død fisk skal tas ut og om nødvendig avlives med bløgging

c. fisken skal ha regelmessig tilsyn

d. fisken skal tilbys fôr daglig når det har gått maksimum fire uker etter restitusjon

§ 89 Helsekontroll

Ved forøket dødelighet eller mistanke om smittsom eller ikke-smittsom sykdom i forbindelse med restitusjon og mellomlagring skal veterinær eller fiskehelsebiolog varsles umiddelbart og helsekontroll gjennomføres for å avklare årsaksforhold. Forekomster av smittsom eller ikke-smittsom sykdom skal registreres.

Det skal gjennomføres minst en helsekontroll av fisk under restitusjon og mellomlagring før fisken leveres til akvakulturanlegg.

§ 90 Tilsyn

Mattilsynet kan i forbindelse med tilsyn kreve fremlagt dokumentasjon.

Gjeldende kapittel XVII blir nytt kapittel XVIII.

Gjeldende § 79 blir ny § 92 og skal lyde:

§ 92 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter lov 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 53, lov 17. desember 1976 nr 91 om Norges økonomiske sone § 8 eller lov 20. desember 1974 nr 73 om dyrevern § 31.

II

I forskrift av 22. januar 2003 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk gjøres følgende endringer:

§ 7, 3 ledd endres til å lyde:

All fisk skal veies fortløpende ved landing. Ved første gangs landing av levende fisk, men ikke skalldyr og bløtdyr, fra fiskefartøyet til restitusjonsmerd kan vekten fastsettes ved at all fisk telles automatisk og et representativt utvalg fisk veies for å fastsette gjennomsnittsvekt per individ. Ved landing i utlandet eller til utenlandsk fartøy er den som lander ansvarlig for at fisken veies.

IV

I de årlige reguleringsforskriftene for torsk innføres ny regel om påmelding til fisket.

Ny regel skal lyde:

Før fartøyet skal starte fiske etter torsk som skal føres levende om bord skal det sendes skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den regionen fartøyet er hjemmehørende.

V

I kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer av 14. juni 1996 nr 667 gjøres følgende endringer:

§ 2-3 nr 4 skal lyde:

Fisk som dør under transport skal ikke omsettes som folkemat. Dette gjelder ikke villfanget fisk som transporteres fra fangstfelt til restitusjonsmerd.

VI

I forskrift av 22. desember 2004 om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner for oppdrett av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret gjøres følgende endringer:

§ 3 ny nr 14 skal lyde:

nr 14) Fangstbasert havbruk: Merdbasert matfiskoppdrett basert på hold og oppfôring av villfanget marin fisk.

§ 6, nytt 5 ledd skal lyde:

Kravene i første og andre ledd gjelder ikke for søkere om tillatelse til å drive fangstbasert havbruk.

§ 10, nytt 4 ledd skal lyde:

Ved søknad om fangstbasert havbruk som nevnt i § 6 nr 5 gjelder kun første ledd nr 3, 5, 6 og 7.

§ 12, nytt 4 ledd skal lyde:

For fangstbasert havbruk som nevnt i § 6, 5 ledd er størrelsen avgrenset til 195 tonn konsesjonsbiomasse.

VII

I forskrift av 21. desember 2001 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver mv. (gebyrforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 2, nytt 6 ledd skal lyde:

Ved behandling av søknader fra søkere om tillatelse til fangstbasert havbruk jf. § 6, 5 ledd i forskrift om oppdrett av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret i saltvann av 22. desember 2004, skal søker betale gebyr til statskassen på kr. 3.000,-.

VIII

I forskrift av 22. desember 2004 nr 1785 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) gjøres følgende endringer:

Ny § 5a Mottak av levende dyr skal lyde:

Levende dyr som mottas skal enten komme fra godkjent akvakulturanlegg, eller være villfanget, og være produsert, eller fanget, og transportert under tilfredsstillende smittehygieniske og velferdsmessige betingelser i samsvar med gjeldende forskrifter.

IX

Denne forskriften trer i kraft xx.xx.xxxx

 • Miljøverndepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Fiskeridirektoratet
 • Mattilsynet
 • Statens forurensningstilsyn
 • Innovasjon Norge
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmannsembetene
 • Sametinget
 • Akvaforsk
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
 • Fiskeriforskning
 • Havforskningsinstituttet
 • NIVA
 • SINTEF fiskeri og havbruk
 • Norges veterinærhøgskole
 • Veterinærinstituttet
 • Universitetet i Tromsø
 • Fiskerihøyskolen
 • Eksportutvalget for fisk
 • Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
 • NHO
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Kyst- og fjordfiskarlag
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund
 • Norske sjømatbedrifters landsforening
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Bellona
 • Dyrevernalliansen
 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • NOAH for dyrs rettigheter
 • Norges Jeger- og fiskerforbund
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Rådet for dyreetikk
 • WWF Norge