Høring - forslag til regelverk for kontrollutrustning i drosje

Samferdselsdepartementet (SD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sender i fellesskap forslag til ny forskrift om kontrollutrustning i drosje på høring. Høringen omfatter også forslag til endringer i yrkestransportloven, yrkestransportforskriften, skatteforvaltningsforskriften, bokføringsforskriften, prisopplysningsforskriften og forskrift om måleenheter og måling. Departementene viser til tidligere høring av 10. juli 2020 om endringer i en rekke forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje. Denne høringen er en oppfølging og utdyping av tidligere forslag.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.12.2021

Vår ref.: 21/2171

Høringsbrev (pdf)

Abelia
Agder fylkeskommune
Akademikerne
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne- og familiedepartementet
Bolt
Datatilsynet
Fagforbundet
Finans Norge
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Hovedorganisasjonen Virke
IKT Norge
Innlandet fylkeskommune
ITS Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kollektivtrafikkforeningen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanseteam Vest AS
Konkurransetilsynet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Miljødirektoratet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT
Nordland fylkeskommune
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norsk Kunnskaps-Institutt AS
Norsk Økokrimforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Pensjonistforbundet
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Revisorforeningen
Rogaland fylkeskommune
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Toll- og avgiftsdirektoratet
Troms og Finnmark fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Uber Norway AS
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet
Økokrim