Høring — Forslag til retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer for næringslivet på Internett (Elmer 2)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2005

Vår ref.: -

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200502454-3/TRW

21.10.2005

Forslag til retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer for næringslivet på Internett (Elmer 2)

Gode og brukervennlige offentlige elektroniske tjenester til næringslivet utgjør en stadig viktigere del av Nærings- og handelsdepartementets forenklingsarbeidet rettet mot næringslivet. For å sikre at slike tjenester gir en reell forenkling for bedriftene og samtidig bidrar til å effektivisere offentlig sektor, er det i handlingsplanen Et enklere Norge 2005-2009 vedtatt en egen strategi for dette arbeidet. En av målsettingene er at alle offentlige skjema i løpet av 2008 skal bygge på felles brukergrensesnitt. Retningslinjer for slikt brukergrensesnitt (Elmer-prinsippene) skal utvikles i 2005.

På oppdrag fra departementet har Forvaltningsinfo AS utarbeidet vedlagte forslag til retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjema på Internett (Elmer 2) rettet mot næringslivet. Rapporten ligger også på www.elmer.no. Forslaget tar utgangspunkt i de såkalte Elmer-prinsippene som ble utviklet i det opprinnelige Elmer-prosjektet; et samarbeid mellom Næringslivets hovedorganisasjon, Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon og NHD i 2000/2001.

Foreliggende forslag er utarbeidet i tett samarbeid med relevante aktører, og bygger på erfaringer forvaltningen og private aktører har til nå med bruk av de opprinnelige Elmer-prinsippene og elektronisk innrapportering generelt. Innledningen til rapporten beskriver hvordan denne prosessen er gjennomført. På grunnlag av denne brede involveringen antar vi at det ikke er behov for å gå inn i detaljer i retningslinjene nå.

Elmer 2-retningslinjene er utformet med tanke på næringslivsskjema. KS opplyser at de i sine standardiserte løsninger for skjema vil benytte Elmer-retningslinjene fullt ut, og at de også vil oppfordre kommunene til å følge dem. Moderniseringsdepartementet vil vurdere om disse retningslinjene bør tas i bruk generelt (dvs også for skjema som retter seg mot innbyggerne). Det kan også være aktuelt å fastsette retningslinjene som en forvaltnings­standard. Vi ber særlig om synspunkter på dette.

Departementet ønsker å få fastsatt disse retningslinjene nå slik at de kan tas i bruk snarest. Retningslinjene bør imidlertid ikke være statiske, men revideres og videre­utvikles i takt med bl.a. brukernes behov og den tekniske utviklingen. Dette arbeidet må skje i tett samarbeid med særlig brukerne, etater og kommunal sektor. Vi foreslår å legge forvaltningen av retningslinjene til Brønnøysundregistrene. Brønnøy­sund­registrene har en sentral rolle i forenklings- og moderniseringsarbeidet generelt, og spesielt når det gjelder elektroniske løsninger, bl.a. gjennom Oppgaveregisteret, og som forvaltere av Altinn-løsningen og den felles offentlige sikkerhetsportalen. Dersom det blir aktuelt å fastsette retningslinjene som en forvaltningsstandard, vil plasseringen bli vurdert på nytt.

Vi ber med dette om generelle synspunkter på forslaget til retningslinjer for bruker­grensesnitt i offentlige skjema på Internett. Av særlig interesse er synspunkter på om forslaget er egnet til å utgjøre en standard for offentlig sektor, og den videre forvaltningen av retningslinjene.

Vi imøteser eventuelle synspunkter innen 20. november 2005.

Med hilsen

Ida Skard
ekspedisjonssjef

Trine Westvold
rådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Moderniseringsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Aetat Arbeidsdirektoratet

Brønnøysundregistrene

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fiskeridirektoratet

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Norges Bank

Oljedirektoratet

Post- og teletilsynet

Rikstrygdeverket

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Statens bygningstekniske etat

Statens forurensningstilsyn

Statens landbruksforvaltning

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statistisk Sentralbyrå

Toll- og avgiftsdirektoratet

KS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Bedriftsforbundet

Landsorganisasjonen i Norge

Sparebankforeningen i Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Rederiforbundet

Bedin.no v/VINN

Norge.no

Norstella