Høring - forslag til revidert forskrift om fosterhjem

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2003

Vår ref.: 2003/03107

Med virkning fra 1. januar 2004 overtar staten ansvaret for de oppgaver fylkeskommunen i dag har ansvaret for etter barnevernloven, jfr. endringslov 9. mai 2003 nr. 29. En rekke bestemmelser i barnevernloven er endret som følge av den statlige ansvarsovertakelsen, herunder også regler vedrørende ansvarsforholdene rundt fosterhjem.

Vedlagt følger til uttalelse utkast til revidert forskrift om fosterhjem, jf. lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 4-22 tredje ledd.

Utkastet bygger på en gjennomgang av dagens fosterhjemsforskrift, og på en vurdering av hva som kan være hensiktsmessig å ta inn i forskriften fra de eksisterende retningslinjene for fosterhjem samt fra fosterhjemsavtalen.

De viktigste materielle endringene fremgår av forskriftsutkastet § 4. Vi har her foretatt en eksplisitt regulering av spørsmål knyttet til familieplassering. Dette er et spørsmål som mange er svært opptatt av, og som Stortinget har gitt bred omtale i Innst. S. nr. 121 (2002-2003). Vi har derfor tatt inn i forskriften at barneverntjenesten alltid skal vurdere om noen i barnets biologiske familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Videre omtaler utkastet fosterhjemsplassering av barn hos homofile, lesbiske eller enslige.

I tillegg er det forskriftsfestet at barnets biologiske foreldre skal gis anledning til å uttale seg om valg av alle typer fosterhjem og at uttalelsen skal tillegges vekt. Også barn over 7 år skal informeres og få mulighet til å uttale seg.

For øvrig gjengir enkelte forskriftsbestemmelser til en viss grad bare det som følger av barnevernloven. Ved å samle de mest sentrale bestemmelsene får man en mer operativ fosterhjemsforskrift.

Høringsfristen er 15. oktober 2003.

Med hilsen

Tone G. Smith (e. f.)

Sissel Tveito

Vedlegg

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Kirke- og kulturdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sosialdepartementet

Helsedepartementet

Utenriksdepartementet

Sysselmannen på Svalbard

Kommunenes Sentralforbund

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA)

Barneombudet

Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge

Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet

Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge

Fellesorg. for barnevernped.,sos. og vernepl. (FO)

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Barnevernsamband

Organisasjonen for private barnevernstiltak

Landsforeningen for barnevernsbarn

Barnevernjuridisk Forum