Høring - forslag til revidert forskrift om fosterhjem

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2003

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet … med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 4-22 tredje ledd.

§ 1 Definisjoner

1. Med fosterhjem menes, jf. barnevernloven § 4-22, første ledd:

  1. private hjem som tar imot barn til oppfostring på grunnlag av barneverntjenestens beslutning om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4, eller i samband med omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 eller § 4-8 annet og tredje ledd,
  2. private hjem som skal godkjennes etter barnevernloven § 4-7
  1. Med omsorgskommunen menes den kommune som har reist saken, jf. barnevernloven

§ 8-4 annet ledd

3. Med fosterhjemskommunen menes den kommune der fosterhjemmet ligger

§ 2 Rekruttering, formidling og generell opplæring av fosterhjem

Statlig regional barnevernmyndighet har ansvaret for rekruttering og formidling av fosterhjem.

Statlig regional barnevernmyndighet har ansvaret for at fosterhjemmene får nødvendig generell opplæring .

§ 3 Generelle krav til fosterforeldre

Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. Fosterforeldre må ha en stabil livssituasjon og alminnelig god helse. De må også ha økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse.

Fosterforeldre må ha god vandel og må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest, jf. barnevernloven § 6-10 tredje ledd.

§ 4Valg av fosterhjem til det enkelte barn

Ved valg av fosterhjem til et barn skal barneverntjenesten legge avgjørende vekt på hensynet til barnets beste, jf. barnevernloven § 4-1. Barneverntjenesten må vurdere om fosterforeldrene har de nødvendige forutsetninger til å ivareta det enkelte barns særlige behov, bl.a. sett i lys av barnets egenart, formålet med plasseringen, plasseringens forventede varighet og barnets behov for samvær og annen kontakt med biologisk familie. Barneverntjenesten skal ta tilbørlig hensyn til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets biologiske familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

Fosterhjemmet bør bestå av to fosterforeldre av forskjellig kjønn. Homofile, lesbiske eller enslige fosterforeldre kan likevel velges dersom barneverntjenesten finner at særlige hensyn knyttet til det aktuelle barnet tilsier at en slik plassering er til barnets beste.

Barnets biologiske foreldre skal om mulig gis anledning til å uttale seg om valg av fosterhjem. Uttalelsen skal tillegges vekt.

Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før fosterhjem velges. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

§ 5 Godkjenning av fosterhjem

Plassering i fosterhjem som faller inn under § 1 pkt. 1 a) kan ikke foretas før fosterhjemmet er godkjent.

Barneverntjenesten i fosterhjemskommunen har ansvaret for å godkjenne fosterhjemmet. Barneverntjenestene i fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan inngå avtale om at barneverntjenesten i omsorgskommunen skal godkjenne fosterhjemmet. Avtalen skal være skriftlig.

Fosterhjemmet kan bare godkjennes dersom barneverntjenesten har undersøkt

fosterhjemmet og funnet at fosterforeldrene oppfyller de generelle kravene etter § 3 og at plassering i fosterhjemmet er til det aktuelle barnets beste, jf. § 4 første ledd.

Barneverntjenesten skal ha innhentet opplysninger om fosterfamiliens helsetilstand. Barneverntjenesten har videre ansvaret for at fosterforeldrene legger frem politiattest og for å vurdere om andre som bor i fosterhjemmet skal legge frem politiattest, jf. barnevernloven § 6-10 tredje ledd annet punktum.

§ 6Avtale om barneverntjenestens og fosterforeldrenes forpliktelser ved fosterhjemsplassering

Barneverntjenesten i omsorgskommunen og fosterforeldrene skal inngå skriftlig avtale om barneverntjenestens og fosterforeldrenes forpliktelser. Avtalen skal om mulig inngås før barnet plasseres i fosterhjemmet.

Ved fosterhjemsplassering etter vedtak om omsorgsovertakelse, jf. barnevernloven

§§ 4-12 og 4-8, skal skjema utarbeidet av Barne- og familiedepartementet (fosterhjemsavtalen) benyttes. Ved fosterhjemsplassering etter beslutning om hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4 femte ledd eller når privat plassering blir godkjent som fosterhjem, jf. barnevernloven § 4-7 skal fosterhjemsavtalen benyttes så langt den passer.

§ 7 Barneverntjenestens oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet

Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet.

Barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn så lenge plasseringen varer.

Barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle ansvaret etter første og annet ledd, men minimum 4 ganger det første året barnet er plassert i fosterhjemmet og deretter minimum 2 ganger i året.

§ 8Tilsyn med fosterhjemmet

Det skal føres tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem frem til barnet fyller 18 år.

Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg

i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.

Barneverntjenesten i fosterhjemskommunen har ansvaret for at det blir ført tilsyn. Barneverntjenestene i fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan inngå avtale om at barneverntjenesten i omsorgskommunen skal ha ansvaret for at det blir ført tilsyn. Avtalen skal være skriftlig. Blir det inngått slik avtale plikter barneverntjenesten i omsorgskommunen å melde fra til barneverntjenesten i fosterhjemskommunen om eventuelle misforhold i fosterhjemmet

Barneverntjenesten skal oppnevne en særskilt tilsynsfører til det enkelte barn. Det skal legges vekt på å finne frem til en person som barnet har, eller kan få nødvendig tillit til og som har særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det aktuelle barnet. Det skal videre legges vekt på å finne frem til en person som kan utføre tilsynsoppgaven over tid og som har en uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene.

Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før tilsynsfører velges. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Barneverntjenesten skal orientere både barnet og fosterforeldrene om hvem som er oppnevnt som tilsynsfører for barnet. Barnet skal informeres om at det når som helst kan ta opp med tilsynsfører eventuelle problemer i forhold til fosterhjemmet eller barneverntjenesten.

§ 9Utføring av tilsynet

Tilsynsfører skal ved utføring av tilsynet ha en uavhengig funksjon i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til beste for barnet.

Tilsynsfører skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet etter § 8 annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode, og både barnet, tilsynsfører og fosterforeldrene samtykker, kan barneverntjenesten vedta at tilsynet skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som er fylt 15 år og som har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år.

Tilsynsfører skal få adgang til fosterhjemmet så ofte som nødvendig, jf. annet ledd første punktum. Tilsynet skal tilrettelegges slik at barnet kan ta opp eventuelle problemer med tilsynsfører uten at fosterforeldrene er tilstede.

Tilsynsfører skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn. Rapporten skal sendes til barneverntjenesten i den kommunen som har ansvaret for at det blir ført tilsyn, jf. § 8, tredje ledd, og i kopi til barneverntjenesten i omsorgskommunen, dersom det ikke er den som har ansvaret.

§ 10Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Vår ref.: 2003/03107

Med virkning fra 1. januar 2004 overtar staten ansvaret for de oppgaver fylkeskommunen i dag har ansvaret for etter barnevernloven, jfr. endringslov 9. mai 2003 nr. 29. En rekke bestemmelser i barnevernloven er endret som følge av den statlige ansvarsovertakelsen, herunder også regler vedrørende ansvarsforholdene rundt fosterhjem.

Vedlagt følger til uttalelse utkast til revidert forskrift om fosterhjem, jf. lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 4-22 tredje ledd.

Utkastet bygger på en gjennomgang av dagens fosterhjemsforskrift, og på en vurdering av hva som kan være hensiktsmessig å ta inn i forskriften fra de eksisterende retningslinjene for fosterhjem samt fra fosterhjemsavtalen.

De viktigste materielle endringene fremgår av forskriftsutkastet § 4. Vi har her foretatt en eksplisitt regulering av spørsmål knyttet til familieplassering. Dette er et spørsmål som mange er svært opptatt av, og som Stortinget har gitt bred omtale i Innst. S. nr. 121 (2002-2003). Vi har derfor tatt inn i forskriften at barneverntjenesten alltid skal vurdere om noen i barnets biologiske familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Videre omtaler utkastet fosterhjemsplassering av barn hos homofile, lesbiske eller enslige.

I tillegg er det forskriftsfestet at barnets biologiske foreldre skal gis anledning til å uttale seg om valg av alle typer fosterhjem og at uttalelsen skal tillegges vekt. Også barn over 7 år skal informeres og få mulighet til å uttale seg.

For øvrig gjengir enkelte forskriftsbestemmelser til en viss grad bare det som følger av barnevernloven. Ved å samle de mest sentrale bestemmelsene får man en mer operativ fosterhjemsforskrift.

Høringsfristen er 15. oktober 2003.

Med hilsen

Tone G. Smith (e. f.)

Sissel Tveito

Vedlegg

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Kirke- og kulturdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sosialdepartementet

Helsedepartementet

Utenriksdepartementet

Sysselmannen på Svalbard

Kommunenes Sentralforbund

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA)

Barneombudet

Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge

Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet

Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge

Fellesorg. for barnevernped.,sos. og vernepl. (FO)

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Barnevernsamband

Organisasjonen for private barnevernstiltak

Landsforeningen for barnevernsbarn

Barnevernjuridisk Forum