Endringer i gebyrstrukturen i Brønnøysundregistrene - høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2021

Alle departementer
Arbeids- og velferdsetaten
Arbeidstilsynet
Brønnøysundregistrene
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Fiskeridirektoratet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Frivillighet Norge
Helsedirektoratet
Justervesenet
Landbruksdirektoratet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Oljedirektoratet
Politidirektoratet
Regelrådet
Riksrevisjonen
Sjøfartsdirektoratet
Skatteetaten
Statens vegvesen
Tolletaten

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Nord universitet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Akademikerne
Den norske revisorforening
Finans Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Presseforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Regnskap Norge
SMB Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund