Høring – gjennomføring av forordning 838/2010 (ITC-forordningen)

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til gjennomføring i norsk rett av kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 (heretter "ITC-forordningen").

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2021

Vår ref.: 21/993

Forordningen erstatter forordning 774/2010, som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg IV og  gjennomført i norsk rett ved forskrift 20. desember 2006 nr. 1563 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene. Innholdsmessig er forordningene svært like, men i forordning 838/2010 ble det gjort endringer av hensyn til organene ENTSO-E og ACER, som ble opprettet som en del av tredje energimarkedspakke av 2009. Forordning 838/2010 utfyller artikkel 13 i forordning 714/2009 om kompensasjon mellom TSOene for kostnader ved overføring av kraft mellom landene.

Det fremgår av Prop. 4 S (2017-2018) punkt 3.4.3 at forordning 774/2010 med få endringer er erstattet av forordning 838/2010, og at sistnevnte må innlemmes i EØS-avtalen gjennom en egen beslutning. I dialog med EU-siden legger departementet opp til at EØS-tilpasningene til forordning 774/2010 videreføres for forordning 838/2010.

Statnett deltar i ordningen som er betegnet som «Inter Transmission System Operator Compensation Mechanism (ITC)» og betaler et bidrag til et fond (ITC-fondet). Dette gir operatørene av transmisjonssystem kompensasjon for kostnader ved tap i transmisjonsnettet som følge av overføring av elektrisk kraft mellom land (transitt). Den samlede årlige summen i kompensasjonsordningen er på 100 mill. euro.

ITC-forordningen regulerer også innmatingstariffer for produsenter i transmisjonsnettet. I tråd med forordning 774/2020 har Statnett satt innmatingstariffen for 2021 til 1,35 øre per kWh, hvorav 0,15 øre per kWh knytter seg til systemdriftskostnader.

Etter forordningen plikter TSOer å gi nødvendig informasjon for gjennomføringen av ITC-ordningen til ENTSO-E og ACER. Statnett deler denne type informasjon i dag.

 I medhold av energiloven § 10-6 kan ITC-forordningen inkorporeres i norsk rett ved endring av forskrift 20. desember 2006 nr. 1563 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene. En engelsk versjon av ITC-forordningen er vedlagt. En norsk oversettelse av forordningen vil bli utarbeidet.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 1. oktober 2021.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å gi uttalelse. Eventuelle uttalelser kan også sendes elektronisk via departementets nettside hvor høringsdokumentene er lagt ut.

Med hilsen

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør                                                   Lasse Vannebo

                                                                                   underdirektør

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige statsforvaltere

Sametinget

Regelrådet

Den norske advokatforening

DistriktsEnergi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Regjeringsadvokatembetet

Kraftfylka

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunnsbedriftene

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon

Zero