Høring — gjennomføring av nytt prospektdirektiv med tilhørende forordning

Resultat: Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) om lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 13. september 2004
  • Høringssvar blir publisert fortløpende
  • Høringen har resultert i Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) om lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet)

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen