Høring — gjennomføring av nytt prospektdirektiv med tilhørende forordning

Resultat: Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) om lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 13. september 2004
  • Høringssvar blir publisert fortløpende
  • Høringen har resultert i Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) om lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet)