Høring - Høring — forslag om endringer i folketrygdloven § 5-5 (Trygderefusjon for laboratorie- og røntgentjenester)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 14. juli 2004

Vår ref.:
 

Høringsuttalelsene sendes til:

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO.

Vi ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 14. juli 2004.

Med vennlig hilsen

Lise Forfang e.f.

avdelingsdirektør

Høringsliste

A/S Telelab
Akvapatologisk laboratorium AS
Andrologisk Senter AS
Betanien Medisinske Laboratorium AS
Borgestadklinikken
Cerebral Parese-foreningen
Den Norske Kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
EEG-Laboratoriet AS
Fellesorganisasjonen for små og sjeldne diagnosegrupper
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for Hjerte-Lunge Transplanterte
Foreningen for hjertesyke barn
Fürst Medisinsk Laboratorium AS
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Gynlab AS
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Kristiansund Røntgeninstitutt (EMCO-MED)
Laboratorium for Klinisk Mikrobiologi AS
Laboratorium for Patologi AS
Landets fylkesmenn
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Løsemiddelskadde
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Slagrammede
Landsforeningen for Trafikkskadde
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Handikapforbund Oslo
Norges ingeniørorganisasjon
Norges Parkinsonforbund
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk forening for nevrofibromatose
Norsk forening for Ostegenisis Imperfecta
Norsk forening for Tuberøs Sklerose
Norsk fysioterapiforbund
Norsk Kiropraktikerforening
Norsk Pasientforening
Norsk Radiografforbund
Norlab Wille AS
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Oppdal Helsesenter, røntgenavdeling
Osteoporose Laboratoriet AS
Prisy - Privatsykehusenes Fellesorganisasjon
Rikstrygdeverket
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for funksjonshemmede
Sandefjord klinisk kjemisk laboratorium
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Sunnmøre MR Klinikk AS

Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen. Legges inn på denne måten:

Navn (dato)
Navn (dato ) – ingen merknaderDeres ref

Vår ref

Dato

Hvis uttalelsen trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Med hilsen

Til toppen