Høring - Innskuddspensjonsordninger i arbeidsforhold

Resultat: Forskrift 29.12.2000 om endring i forskrift 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/5334 FM GRo

1.12.2000

Det vises til Finansdepartementets brev til høringsinstansene datert 9. november 2000, der det het at departementet innen kort tid ville sende ut forslag til forskriftsbestemmelser om flytting av innskuddspensjonsordning opprettet i bank og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Vedlagt følger slikt forslag til utfyllende regler om flytting av innskuddspensjonsordninger som ikke er regulert av forsikringsvirksomhetsloven § 7-8 og forskrift 27. november 1991 nr. 757 om rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til kollektiv eller individuell livs- eller pensjonsforsikring (flytteforskriften). Forslaget er basert på utkast fra Kredittilsynet, oversendt i brev 27. november 2000. Det foreslås at de utfyllende bestemmelser tas inn i samleforskriften til lov om innskuddspensjon, jf. Finansdepartementets brev til høringsinstansene av 27. oktober dette år.

Av hensyn til at lov om innskuddspensjon skal tre i kraft fra 1. januar 2001, ber Finansdepartementet om høringsinstansenes merknader innen 22. desember 2000.

Høringsmerknader som overskrider en maskinskrevet side bes i tillegg vedlagt på diskett.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Hilde Olsen
avdelingsdirektør

Vedlegg

VEDLEGG