Høring - kontofører i VPS

Forslag til endring av forskrift om utenlandske foretaks adgang til å være kontofører i Verdipapirsentralen - Høringsfrist 11. desember 2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/1594 FM KTN

12.09.2000

Vedlagt følger brev 29. august 2000 fra Kredittilsynet til Finansdepartementet vedlagt høringsnotat om forslag til endring av forskrift 27. januar 1994 nr. 90 om utenlandske foretaks adgang til å være kontofører i Verdipapirsentralen.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 11. desember 2000. Det bes om at merknader som overstiger en side også oversendes departementet elektronisk på diskett.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg

VEDLEGG