Høring - krepsetrålutvalget - forslag til konsesjons- og utøvelsesregler for krepsetråling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

forslag til endringer i regler for avgrenset nordsjøtrålkonsesjon og nordsjøtrålkonsesjon og utskifting av fartøy med adgang til å delta i rekefiske sør for 62ºN

Høringsfrist: 9. mai 2003

Brev m/vedlegg til høringsinstansene (pdf-format)

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av fiskeridirektøren for å vurdere forslag til konsesjonsordning og nye utøvelsesregler for fiske etter sjøkreps (pdf-format 1,1 MB)

Diverse vedlegg (932 kB pdf-format)