Høring - Likviditetskrav for verdipapirforetak

Forslag fra Kredittilsynet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.09.1999

Høringsinstanser

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

98/7578 FM fb

28.6.1999

 

I Kredittilsynets brev av 05.02.99 har Finansdepartementet mottatt forslag til presiseringer i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel. Verdipapirhandelloven har ingen særskilte bestemmelse om likviditet for verdipapirforetak. Tilsynet mener på bakgrunn av de erfaringer de har hatt de siste årene at behovet for slike bestemmelser bør vurderes.

Departementet har gjort enkelte justeringer av det forslaget til presiseringer av verdipapirhandelloven som ble oversendt fra tilsynet. Endringene er av teknisk karakter. Det som nå sendes på høring, er Kredittilsynets brev av 05.02.99 m/vedlegg, bortsett fra at Kredittilsynets lovforslag (siste side) er erstattet av et noe justert lovforslag.

Hovedpunktene i forslaget er:

  • Likviditetskravet er foreslått å være av kvalitativ karakter, og gjelde verdipapirforetak som ikke er forretnings- eller sparebank. Departementet er videre foreslått å kunne gi nærmere regler om hva som skal anses som likvider og om (kvalitative) minimumskrav til betryggende likviditet.
  • Dersom et verdipapirforetaks likviditet er uforsvarlig ut i fra den virksomhet som foretaket driver, foreslås det at Kredittilsynet skal kunne gi pålegg som begrenser verdipapirforetakets virksomhet.

Det bes også om høringsinstansenes vurdering av om eventuelle muligheter for verdipapirinnlån ville påvirke behovet for de foreslåtte endringene i verdipapirhandelloven.

Departementet vil vurdere behovet for de foreslåtte endringer i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel i lys av høringsinstansenes merknader.

Departementet ber om høringsinstansene sin uttalelse til de forslagene som er fremmet innen 27. september 1999. En ber om at høringsuttalelser på over 1 side også oversendes på elektronisk form.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

 

Hilde Olsen
avdelingsdirektør

Vedlegg: Kredittilsynets brev av 05.02.99

VEDLEGG