Høring merverdiavgift ved innførsel av telekommunikasjonstjenester mv

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene i henhold til vedlagt liste

Deres ref

Vår ref

Dato

98/4240 SA SiS

23 .12.98

Alminnelig høring - utkast til forskrifter om merverdiavgift ved innførsel av telekommunikasjonstjenester mv

Det vises til Ot prp nr 32 (1997-98) om endring av merverdiavgiftslovens bestemmelse om innførsel av tjenester, Innst O nr 17 (1997-98) og Stortingets vedtak av 9 januar 1998 til lov om endringer i merverdiavgiftsloven. Ny § 65 a har denne ordlyd:

"Departementet kan gi forskrift om at det skal betales avgift av tjenester som innføres fra utlandet og som er avgiftspliktige ved innenlands omsetning. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om avgrensing, utfylling og gjennomføring av slik plikt til å betale avgift."

Lovregelen om innførsel av tjenester forutsetter at departementet utarbeider nærmere forskrifter som bestemmer hvilke typer tjenester som skal avgiftsbelegges ved innførsel til Norge. Det ble i nevnte proposisjon vist til at departementet vil benytte fullmakten til å fastsette forskrifter om at det skal betales merverdiavgift ved norske kunders kjøp av telekommunikasjonstjenester fra leverandører etablert i utlandet. Når det gjelder den nærmere begrunnelsen for å avgiftsbelegge innførsel av telekommunikasjonstjenester, vises til proposisjonen kap 7.2.

Det har vært pekt på at gjeldende forskrift om omsetning av tjenester til utlandet (utførsel av tjenester) fører til avgrensningsproblemer i forhold til internasjonale telekommunikasjonstjenester, bl a som følge av utvidelsen av tjenestespekteret som tilbys over landegrensene. Det har således vært behov for en presisering av gjeldende rett på dette området. I denne forbindelse har det vært nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Skattedirektoratet med representanter fra Samferdselsdepartementet og Telenor. Arbeidsgruppen avga sin rapport i mars 1997. Finansdepartementet har med utgangspunkt i arbeidsgruppens rapport vurdert gjeldende regler og funnet at det er behov for enkelte forskriftsendringer i forhold til internasjonale telekommunikasjonstjenester.

Departementet foreslår også enkelte endringer i eksisterende forskrifter vedrørende omsetning av telekommunikasjonstjenester til bruk for skip og luftfartøyer i utenriks fart og til bruk i petroleumsvirksomheten til havs.

Finansdepartementet legger på denne bakgrunn fram forslag til ny forskrift om innførsel av telekommunikasjonstjenester og forslag til endringer i forskrift av 23 februar 1970 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet mv (nr 24) og endringer i forskrift av 19 februar 1974 om omsetning av varer og tjenester til bruk til havs i forbindelse med utforskning og utnytting av undersjøiske forekomster (nr 27), samt endringer i forskrift av 19 desember 1969 om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling (nr 17). Den nærmere begrunnelsen og utkast til forskrifter framgår av vedlagte høringsnotat.

Forslaget sendes på høring til berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoner, jf utredningsinstruksen kap 4.1, i henhold til vedlagte liste over adressater. Det bes om at den enkelte adressat vurderer oversendelse til berørte underinstanser, eventuelle medlemsorganisasjoner mv.

Det bes om at høringsuttalelser avgis til departementet innen 26 mars 1999.

Med hilsen

Tor Lande e.f.
avdelingsdirektør

Trude Nyberget
avdelingsdirektør

Vedlegg