Høring — merverdiavgiftsloven § 5 b — unntak for tannlegers utleie av utstyr mv

Saken er ferdigbehandlet. Forslag om lovendring fremmes i Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 — lovendringer som legges fram 14. oktober 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 16.08.04
  • Sendt på høring 25.06.04

.