Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring: Norges femte rapportering på Europarådets rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter og åttende rapport på minoritetsspråkpakten – høring av rapportutkast

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oversender med dette utkast til Norges femte rapportering på rammekonvensjonen og åttende rapportering på minoritetsspråkpakten på høring til relevante organisasjoner og institusjoner.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.06.2020

Vår ref.: 19/4402

Norge skal fra 2020 rapportere samtidig på oppfølgingen av rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter og minoritetsspråkpakten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet oversender med dette utkast til Norges femte rapportering på rammekonvensjonen og åttende rapportering på minoritetsspråkpakten på høring til relevante organisasjoner og institusjoner.

Nasjonale minoriteter i Norge er gruppene kvener/norskfinner, romanifolket/taterne, rom, skogfinner og jøder. Samene er også, i tillegg til å være urfolk, en nasjonal minoritet i folkerettslig forstand. Norge har anerkjent nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, kvensk, romani og romanes som regions- eller minoritetsspråk i Norge. Rapporteringen på minoritetsspråkpakten skal omtale tiltak knyttet til disse språkene.

Nye rapporteringsrutiner fra 2020
Tidligere har de to rapporteringene blitt sendt Europarådet på ulike tidspunkt, hvert femte år på rammekonvensjonen og hvert tredje år på minoritetsspråkpakten. For at rapporterings­prosessene skal bli mer effektive, ønsker Europarådet at begge rapportene skal leveres samtidig, fra i år, og hvert femte år framover.

Etter ønske fra Sametinget skal det fra i år rapporteres også på samiske forhold under rammekonvensjonen. Sametinget har tidligere ikke ønsket at samiske forhold skulle omtales i rammekonvensjonsrapportene.

Hva rapportene skal inneholde
Rapportene skal omtale tiltak som regjeringen har gjennomført og tiltak som er satt i gang. Vedlagte utkast til rapporter er laget i tråd med Europarådets veiledere til hvordan rapportene skal bygges opp. Berørte departementer har vært involvert i arbeidet med rapportutkastet.

Rapportutkastet er skrevet på norsk, men endelig rapport vil bli oversatt til engelsk.

Mulighet for å gi innspill til rapportutkastene
Rapportutkastene med beskrivelse av gjennomførte og igangsatte tiltak sendes med dette på høring. Vi setter pris på tilbakemelding dersom det er noe vi har glemt å ta med, noe dere mener er feil i teksten, eller andre ting dere mener bør endres for å gi en riktig beskrivelse av det som har vært gjort.

I og med at rapporten skal beskrive tiltak som faktisk er gjennomført eller igangsatt, vil vi ikke omtale tiltak det er ønske om, eller som man ønsker skal bli vurdert. Slike ønsker om endringer i politikken framover, kan imidlertid gjerne spilles inn i andre prosesser, for eksempel til arbeidet med ny stortingsmelding om statens politikk overfor nasjonale minoriteter.

Send gjerne skyggerapport
Dersom høringsinstansene har synspunkter på Norges gjennomføring av de to konvensjonene, kan dere lage en skyggerapport til Europarådet.

Skyggerapporter på rammekonvensjonen sendes til [email protected] og skygge­rapporter på minoritetsspråkpakten sendes til [email protected]. Etter det vi har fått opplyst er det ønskelig at slike rapporter eventuelt sendes innen 30. november 2020.

Dersom det er ønskelig, og etter avtale, kan departementet bidra med å få oversatt skyggerapportene til engelsk. Skyggerapporten må i så fall sendes departementet innen oktober 2020. Vi sender i slike tilfeller ferdig oversettelse tilbake til organisasjonene/institusjonene slik at dere selv kan sende den til Europarådet.

Innsending og frist
Høringsuttalelser skal leveres digitalt på regjeringen.no. Det gjøres under «Send inn høringssvar» under på denne siden. Alle som ønsker det kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Fristen for å sende innspill er 1. juni 2020.

Departementet har tidligere invitert til et høringsmøte om rapporten. På grunn av koronasituasjonen er det vanskelig å få til et fysisk møte i vår. Vi ber om at de organisasjonene som ønsker et høringsmøte tar kontakt, slik at vi eventuelt kan planlegge et videomøte.

 

Med hilsen 

Marit Aaberg (e.f.)
avdelingsdirektør

 

 

Cecilie Haare
seniorrådgiver

 • Departementene
 • Sametinget
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Kommunene i Troms og Finnmark
 • Hábmera suohkan/Hamarøy kommune
 • Aarborten tjïelte/Hattfjelldal kommune 
 • Snåasen tjïelte/Snåsa kommune
 • Raarvihken Tjielte/Røyrvik kommune 
 • Røros kommune i Trøndelag

 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet2
 • Språkrådet
 • UNESCO
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Nord universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Senter for samiske studier
 • Giellatekno
 • Divvun

 • Aajege – samisk språk og kompetansesenter
 • Áltta Sámi Giellaguovdáš
 • Árran lulesamisk senter
 • Lavangen Ástávuona
 • Deanu giellagáddi (SEG)/Tana samiske språksenter
 • Duoddara Ráfe – Pitesamisk senter
 • Tromsø Gáisi Giellaguovdáš
 • Røyrvik Gïelem nastedh
 • Isak Saba guovddáš
 • Mearrasiida
 • Kåfjord Sámi giellaguovddáš
 • Várdobaiki samisk senter
 • Sijti Jarnge – Samisk kultur- og utviklingssenter
 • Stormen samiske senter
 • Porsanger samisk språk- og kultursenter
 • Halti kvenkultursenter
 • Kvænangen språksenter
 • Porsanger kvenske språksenter
 • Storfjord språksenter
 • Vadsø kvenske språksenter
 • Kvensk institutt
 • Senter for nordlige folk

 • Det Mosaiske Trossamfund
 • Norske Kveners Forbund
 • Norsk-finsk forbund
 • Kvenlandsforbundet
 • Skogfinske interesser i Norge
 • Landsorganisasjonen for romanifolket
 • Taternes landsforening
 • Taterne/romanifolkets menneskrettighetsforening
 • Foreningen Romanifolkets kystkultur
 • De reisende kvinners forum
 • Romano Kher
 • International Romani Unions representative in Norway
 • Det jødiske samfunn i Trondheim
 • Nasjonale minoriteter i Norge
 • Kvääninuoret
 • Noereh – samisk ungdomsorganisasjon
 • Norske samers riksforbund
 • Samenes folkeforbund
 • SámiNisson forum
 • Samisk hus i Oslo
 • Skoltene i Norge
 • Østsamene i Neiden

 • Advokatforeningen
 • Den norske dommerforening
 • Den norske Helsingforskomité
 • Falstadsenteret
 • Glomdalsmuseet
 • Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter

 

Til toppen