Høring - NOU 2000:10 Lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven)

Resultat: Ot.prp. nr. 39 (2001-2002)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/2427 FM KTN

23.6.2000

Vedlagt følger NOU 2000:10 Lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven) avgitt til Finansdepartementet 28. april 2000.

Verdipapirregisterloven er foreslått å erstatte lov 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral. Det bes om høringsinstansenes merknader innen 23. september 2000.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg