Høring - NOU 2000:10 Lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven)

Resultat: Ot.prp. nr. 39 (2001-2002)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: