Høring NOU 2001: 27 Om kjønnsnøytralitet i pensjonsordninger i privat sektor

Høringsfrist: 18. januar 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/3860 FM fb

10.10.2001

Vedlagt følger NOU 2001: 27 Om kjønnsnøytralitet i pensjonsordninger i privat sektor.

Det bes om høringsinstansenes merknader til utredningen innen fredag 18. januar 2002. Høringsuttalelser på mer enn to sider bes vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
rådgiver

Vedlegg

VEDLEGG