Høring - NOU 2003: 23 Evaluering av regnskapsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 5. desember 2003
  • Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert i pdf-format.

 

1. Generelle merknader

Veiledning: Her gis merknader som gjelder totaliteten av forslagene i utredningen; typisk om din organisasjon støtter eller ikke støtter hovedtrekkene i forslagene.

2. Norsk regnskapsregulering

Utredningen avsnitt 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9 og 2.10.

3. Gjennomføring av EØS-regler som svarer til forordning nr. 1606/2002/EF om anvendelse av internasjonale regnskapsprinsipper (IAS-forordningen)

Utredningen avsnitt 2.3, 2.4, 2.5 og 2.9.

4. Kontroll med finansiell rapportering – innføring av en håndhevingsordning

Utredningen kapittel 3.

5. Miljørapportering

Utredningen kapittel 4 (se også skjemaet pkt. 24 om årsberetningen).

6. Regnskapsplikt

Utredningen avsnitt 5.1 og 5.3.

7. Alminnelige bestemmelser i regnskapsloven

Utredningen avsnitt 5.2 og 5.3.

8. Differensiering av regnskapsplikt (grenseverdier for små foretak mv.)

Utredningen kapittel 6.

9. Regnskapsregler for små foretak (forenklinger)

Utredningen kapittel 7.

Veiledning: Merknader som særlig gjelder små foretak men som er fylt inn i andre punkter i skjemaet, bør gjentas her.

9.1 Generelt (herunder vurdering av kostnad/nytte)

9.2 Forenklet oppstilling av resultatregnskap og balanse

9.3 Forenklede noteopplysninger

9.4 Forenklede krav til årsberetningen

9.5 Unntak fra grunnleggende regnskapsprinsipper og adgang til å velge regnskapsmessig vurderingsprinsipp

9.6 Andre merknader til forslag om regnskapsregler for små foretak

10. Regnskapsregler for regnskapspliktige uten økonomisk formål

Utredningen kapittel 8.

11. Formålsbestemmelse og angivelse av årsregnskapets brukergrupper

Utredningen kapittel 9, særlig avsnitt 9.3.1. og 9.3.3.

12. Grunnleggende regnskapsprinsipper

Utredningen kapittel 9, særlig avsnitt 9.3.1 og 9.3.3.

13. Generelle vurderingsregler

Utredningen avsnitt 10.1.

14. Vurdering av finansielle instrumenter og varederivater

Utredningen avsnitt 10.2 og vedlegg 1.

15. Vurdering til virkelig verdi av ikke-finansielle eiendeler

Utredningen avsnitt 10.3.

16. Vurdering av investering i tilknyttet selskap og datterselskap

Utredningen avsnitt 10.4.

17. Vurdering av deltakelse i felles kontrollert virksomhet

Utredningen avsnitt 10.5.

18. Andre vurderingsregler

Utredningen avsnitt 10.6.

19. Klassifisering av eiendeler og gjeld

Utredningen avsnitt 10.7.

20. Konsernregnskap

Utredningen kapittel 11.

21. Fusjon og fisjon

Utredningen kapittel 12 og 13.

22. Oppstillingsplaner

Utredningen kapittel 14.

23. Noteopplysninger

Utredningen kapittel 15.

24. Årsberetning

Utredningen kapittel 16.

24.1 Opplysninger om finansielle forhold

Se særlig utredngen avsnitt 16.7.

24.2 Opplysninger om ikke-finansielle forhold

Veiledning: Det er nødvendig med særskilt håndtering i høringen av utvalgets forslag når det gjelder opplysninger om ikke-finansielle forhold. Utvalget foreslår at krav om å redegjøre for ikke-finansielle forhold i årsberetningen skal begrenses til opplysninger som er nødvendige for å forstå den regnskapspliktiges utvikling, finansielle stilling, resultat og risiki. Opplysninger om ikke-finansielle forhold som går ut over dette, daller her "samfunnsinformasjon". Utvalget foreslår ut fra dette at gjeldende krav om å gi opplysninger om arbeidsmiljøet og det ytre miljø i årsberetningen begrenses til det som er nødvendig for å forstå den regnskapspliktiges utvikling, resultat og finansielle stilling. Utvalget foreslår å oppheve det gjeldende kravet om å gi opplysninger i årsberetningen om likestilling mellom kjønnene. Utvalget går videre inn for at et foreslått krav om å gi opplysninger i årsberetningen om etnisk diskriminering ikke blir fulgt opp. Et mindretall i utvalget går mot disse forslagene. Utvalget har med dette ikke tatt stilling til om slike opplysningskrav bør videreføres eller innføres, men kun til at opplysningene ikke bør gis i årsberetningen. Vurderinger av innholdet og omfanget av slike opplysningskrav er dermed ikke gjenstand for høringen her.

Det bes på denne bakgrunn om høringsinstansenes syn på om samfunnsinformasjon bør kreves i eller utenfor årsberetningen. Dersom samfunnsinformasjon skal kreves utenfor årsberetningen: Bør det fastsettes krav om en egen samfunnsrapport der slike opplysningsplikter samles eller bør det fastsettes krav om separate rapporter om redegjørelse for hhv. det ytre miljø, arbeidsmiljøet, likestilling mellom kjønnene og ev. andre krav om å gi samfunnsinformasjon som måtte bli fastsatt? Bør krav om samfunnsrapport(er) fastsettes i regnskapsloven eller særlovgivningen? Bør samfunnsrapporter underlegges tilsvarende krav som gjelder for årsberetningen når det gjelder undertegning av styremedlemmer, selskapsrettslig behandling, offentlighet og innsendingsplikt til Regnskapsregisteret.

25. Opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Utredningen kapittel 17.

Veiledning: Det vises til omtalen i høringsbrevet av Justisdepartementets høring av selskapsrettslig regulering når det gjelder fastsettelse av lederlønn i allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper.

26. Offentlighet og innsendelse av regnskapsdokumenter

Utredningen kapittel 18.

27. Utvikling av god regnskapsskikk, fastsetting av regnskapsstandarder i Norge og organisering av standardsettende organ

Utredningen avsnitt 2.8 og kapittel 19.

28. Overgangsregler og ikrafttredelse

Utredningen kapittel 20.

29. Selskapsrettslige konsekvenser, herunder adgang til utdeling av urealiserte gevinster

Utredningen avsnitt 21.1 til 21.8 og 21.10.1.

30. Skattemessige forhold

Utredningen avsnitt 21.9 og 21.10.2.

31. Økonomiske og administrative konsekvenser

Utredningen kapittel 22.

32. Merknader til de øvrige forslag i utredningen

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Deloitte Touche
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
ENOVA
Ernst & Young
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
GRIP
Gruppen av store industriforetak
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bodø
Innsamlingskontoret i Norge
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
KPMG
Kredittilsynet
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Lotteritilsynet
Nord Pool ASA
Nordaudit
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Kooperative Landsforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Norsk Investorforum
Norsk RegnskapsStiftelse
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Privatskolers Landsforbund
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt v/sekretær Erling Broen
NVE
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Politidirektoratet
Premium Forvaltningssystemer AS
Price Waterhouse Coopers
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
SND
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tollvesenet
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM

Til toppen