Høring - NOU 2003: 7 Tilleggsskatt m.m

Høringsfrist 17. juni 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/591 SL heg/KR

17.03.03

Høring – NOU 2003: 7 Tilleggsskatt m.m.

Tilleggsskatteutvalget ble oppnevnt 26. april 2001 for å foreta en bred gjennomgang av systemet med sanksjoner ved brudd på skattyters opplysningsplikt til ligningsmyndighetene, herunder vurdere forholdet mellom tilleggsskatt og straff ut i fra de krav som Den europeiske menneskerettskonvensjon stiller. Utvalget overleverte sin utredning til Finansdepartementet 11. februar 2003.

Finansdepartementet sender med dette utvalgets utredning på høring.

Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer foreleggelse av utredningen for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Det bes om høringsmerknader innen 17. juni 2003. Høringsuttalelsene bes, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendt som e-post til adressen ” arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.
ekspedisjonssjef

Helle Harbou-Hals
avdelingsdirektør

Justisdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 573 Sentrum

0105 OSLO

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Rådhusgaten 25

0158 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Domstoladministrasjonen

7485 Trondheim

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Forbund for kommunal
økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Postboks 1264 Vika

0111 Oslo

Fylkesskattesjefenes Forening
v/leder Sture Carlson
Møre- og Romsdal fylkesskattekontor

Postboks 490

6401 MOLDE

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Juridisk rådgivningskontor for kvinner

Universitetsgaten 22 D

0162 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgt 14

2314 HAMAR

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

Likestillingsombudet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Kommunenes sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd
v/generalsekretær Omar G. Dajani
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norges Juristforbund

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Norges kommunerevisorforbund

Postboks 1417 Vika

0115 OSLO

Norske Siviløkonomers Forening

Postboks 422 – Sentrum

0103 OSLO

Norske Sivilingeniørers Forening

Dr. Maudsgate 15

0250 OSLO

NTL-Skatt
v/Erling Broen

Kristiansand ligningskontor
Pb. 131

4601
Kristiansand

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Oljearbeidernes Fellessammenslutning

Engelsminnegt. 24

4008 STAVANGER

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Postboks 547

4001 STAVANGER

Oslo Børs

Postboks 460 Sentrum

0105 OSLO

Rederienes Landsforening

Essendrops gt. 6

0368 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksadvokatembetet

Postboks 8002 Dep

0030 OSLO

Samarbeidsrådet for frie yrker
v/Den norske Advokatforening

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Sentralskattekontoret for storbedrifter

Postboks 5053

1503 MOSS

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Prinsens vei 1

4300 SANDNES

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skatterevisorenes Forening v/Heidi Graf Verpe
Buskerud Fylkesskattekontor

Postboks 1049

3001 Drammen

Sosialøkonomenes Forening

Storgt. 26

0184 OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet

Langesgt. 1

5020 BERGEN

Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet

Karl Johansgt. 47

0162 OSLO

Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet

Breivika

9037 TROMSØ

Verdipapirsentralen

Postboks 6570 Rodeløkka

0501 OSLO

Økonomigruppen i utvalg om frivillige organisasjoner
v/prof. dr. jur. Ole Gjems-Onstad
Handelshøyskolen BI

Postboks 580

1301 SANDVIKA