Høring - NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning — Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver

Resultat: St.prp. nr. 46 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 96 (2004-2005)

Resultat: St.prp. nr. 46 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 96 (2004-2005)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: