Høring - NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning — Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver

Resultat: St.prp. nr. 46 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 96 (2004-2005)

Resultat: St.prp. nr. 46 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 96 (2004-2005)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200401570

08.07.04

Høring av NOU 2004: 13: En ny arbeids- og velferdsforvaltning – Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver

Ved kongelig resolusjon 15. august 2003 nedsatte regjeringen Bondevik II et utvalg til å utrede ulike organisasjonsmodeller for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Utvalget la fram sin utredning, NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning 29. juni i år. Utvalgets vurderinger og tilrådinger er oppsummert i kapittel 10 i utredningen.

Utredningen sendes med dette på høring, jf. vedlagte høringsliste. Høringsinstansene bes om å vurdere behovet for å forelegge utredningen for eventuelle underliggende instanser eller tilknyttede organisasjoner som ikke står på den vedlagte høringslisten. Hvis dette er aktuelt, kan en få tilsendt flere eksemplarer av utredningen og høringsbrevet ved å kontakte Sosialdepartementet på tlf. 22 24 86 62. Utredningen er også tilgjengelig på www.samordning.dep.no.

Høringsinstansene bes om å komme med merknader til utvalgets vurderinger og forslag. Det er ønskelig å få høringsinstansenes vurderinger av samtlige modeller som utvalget drøfter, herunder synspunkter på:

  • hva som kan være hensiktsmessig ansvarsfordeling mellom stat og kommune innenfor de ulike modeller
  • målene for og organiseringen av førstelinjetjenesten.

Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding basert på Pensjonskommisjonens rapport, NOU 2004: 1 Modernisert folketrygd – bærekraftig pensjon for framtida, for Stortinget slik at den kan behandles i vårsesjonen 2005. Høringsinstansene bes også om, i vurderingen av de ulike organisasjonsløsningene som utvalget har drøftet, å ta høyde for at det samtidig skal gjennomføres en omfattende pensjonsreform.

Høringsuttalelsene må være Sosialdepartementet i hende innen 1. november 2004. Det bes om at høringsuttalelsene disposisjonsmessig knyttes til kapittelinndelingen i utredningen. Høringsuttalelsene bes også sendt på e-post til elh@asd.dep.no.

Med hilsen

Lars Wilhelmsen e.f.
prosjektdirektør

Odd Helge Askevold
avdelingsdirektør

Vedlegg:

  1. NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning. Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver
  2. Liste over høringsinstansene

NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning.

Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver

Aetat Arbeidsdirektoratet

Akademikerne

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidssamvirkenes Landsforening

Bedriftsforbundet

Bransjeforeningen Attføringsbedriftene

Bemannings- og rekrutteringsbransjens forening

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den Norske Kreftforening

Departementene

Direktoratet for arbeidstilsynet

FAFO

Finansforbundet

Finansnæringens arbeidsgiverforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forum for arbeid med bistand

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Handelshøyskolen BI

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Tromsø

Innvandrernes Landsorganisasjon

Kirkens Bymisjon

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede

Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillingsombudet

Likestillingsrådet

Likestillingssenteret

Mangfold i arbeidslivet

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Handelshøyskole

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk Attføringsforum

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Helse- og sosiallederlag

Norsk Omskoleringsforbund

Norsk Pensjonistforbund

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjon mot offentlig diskriminering

Riksrevisjonen

Rikstrygdeverket

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Seniorforum for attføring

Seniorsaken Norge

Senter for seniorpolitikk

Senter mot etnisk diskriminering

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens eldreråd

Statens råd for funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Telemarksforsking

Trygderetten

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Utlendingsdirektoratet

Velferdsalliansen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund