Høring - NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning — Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver

Resultat: St.prp. nr. 46 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 96 (2004-2005)

Resultat: St.prp. nr. 46 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 96 (2004-2005)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200401570

08.07.04

Høring av NOU 2004: 13: En ny arbeids- og velferdsforvaltning – Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver

Ved kongelig resolusjon 15. august 2003 nedsatte regjeringen Bondevik II et utvalg til å utrede ulike organisasjonsmodeller for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Utvalget la fram sin utredning, NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning 29. juni i år. Utvalgets vurderinger og tilrådinger er oppsummert i kapittel 10 i utredningen.

Utredningen sendes med dette på høring, jf. vedlagte høringsliste. Høringsinstansene bes om å vurdere behovet for å forelegge utredningen for eventuelle underliggende instanser eller tilknyttede organisasjoner som ikke står på den vedlagte høringslisten. Hvis dette er aktuelt, kan en få tilsendt flere eksemplarer av utredningen og høringsbrevet ved å kontakte Sosialdepartementet på tlf. 22 24 86 62. Utredningen er også tilgjengelig på www.samordning.dep.no.

Høringsinstansene bes om å komme med merknader til utvalgets vurderinger og forslag. Det er ønskelig å få høringsinstansenes vurderinger av samtlige modeller som utvalget drøfter, herunder synspunkter på:

  • hva som kan være hensiktsmessig ansvarsfordeling mellom stat og kommune innenfor de ulike modeller
  • målene for og organiseringen av førstelinjetjenesten.

Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding basert på Pensjonskommisjonens rapport, NOU 2004: 1 Modernisert folketrygd – bærekraftig pensjon for framtida, for Stortinget slik at den kan behandles i vårsesjonen 2005. Høringsinstansene bes også om, i vurderingen av de ulike organisasjonsløsningene som utvalget har drøftet, å ta høyde for at det samtidig skal gjennomføres en omfattende pensjonsreform.

Høringsuttalelsene må være Sosialdepartementet i hende innen 1. november 2004. Det bes om at høringsuttalelsene disposisjonsmessig knyttes til kapittelinndelingen i utredningen. Høringsuttalelsene bes også sendt på e-post til elh@asd.dep.no.

Med hilsen

Lars Wilhelmsen e.f.
prosjektdirektør

Odd Helge Askevold
avdelingsdirektør

Vedlegg:

  1. NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning. Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver
  2. Liste over høringsinstansene

NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning.

Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver

Aetat Arbeidsdirektoratet

Akademikerne

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidssamvirkenes Landsforening

Bedriftsforbundet

Bransjeforeningen Attføringsbedriftene

Bemannings- og rekrutteringsbransjens forening

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den Norske Kreftforening

Departementene

Direktoratet for arbeidstilsynet

FAFO

Finansforbundet

Finansnæringens arbeidsgiverforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forum for arbeid med bistand

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Handelshøyskolen BI

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Tromsø

Innvandrernes Landsorganisasjon

Kirkens Bymisjon

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede

Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillingsombudet

Likestillingsrådet

Likestillingssenteret

Mangfold i arbeidslivet

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Handelshøyskole

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk Attføringsforum

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Helse- og sosiallederlag

Norsk Omskoleringsforbund

Norsk Pensjonistforbund

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjon mot offentlig diskriminering

Riksrevisjonen

Rikstrygdeverket

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Seniorforum for attføring

Seniorsaken Norge

Senter for seniorpolitikk

Senter mot etnisk diskriminering

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens eldreråd

Statens råd for funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Telemarksforsking

Trygderetten

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Utlendingsdirektoratet

Velferdsalliansen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Høringsfrist 1. november 2004.

Følgende hadde merknader:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Kreftforeningen

Landslaget for offentlige pensjonister

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Pensjonistforbund

Rådet for psykisk helse

Senter for seniorpolitikk

Senter mot etnisk diskriminering

Statens råd for funksjonshemmede

Statens seniorråd

Velferdsalliansen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Bedriftsforbundet

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Aetat

Rikstrygdeverket

Sosial- og helsedirektoratet

Barne- og familiedepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Justis- og politidepartementet

Moderniseringsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Statistisk sentralbyrå

Arbeidssamvirkenes Landsforening

Attføringsbedriftene

Datatilsynet

De selvstendige kommunale pensjonskasser

Den norske lægeforening

Direktorat for arbeidstilsynet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Forum for Offentlige ServiceKontor

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold ( brev, uttalelse)

Fylkesmannen i Østfold

Hørselshemmedes Landsforbund

Norsk fysioterapeutforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Helse- og Sosiallederlag

Norsk Psykologforening

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Luftfartstilsynet (jf. Samferdselsdepartements brev)

Skattedirektoratet

Sosiallederne

Statens helsetilsyn

Statens Pensjonskasse

Trygderetten ( brev, vedlegg)

Vestlandske Blindeforbund

Kommunenes Sentralforbund

Kommunens Sentralforbund Sør-Trøndelag

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune ( brev, saksfremstilling)

Hordaland fylkeskommune ( brev, saksfremstilling, vedtak)

Nordland fylkeskommune ( brev, saksfremstilling)

Oppland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune ( brev, saksfremstilling)

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune ( brev, saksfremstilling, saksvedlegg)

Vestfold fylkeskommune ( brev, saksfremstilling)

Østfold fylkeskommune

Alta kommune ( brev, saksfremstilling)

Andebu kommune ( brev, saksfremstilling)

Aremark kommune

Arendal kommune

Asker kommune ( saksfremstilling)

Askim kommune ( brev, saksfremstilling)

Bamble kommune

Bergen kommune ( brev, saksfremstilling)

Bø kommune

Bærum kommune ( brev, saksfremstilling)

Drammen kommune ( brev, saksfremstilling)

Drangedal kommune

Dønna kommune

Eide kommune

Eidsberg kommune ( brev, saksfremstilling)

Eidskog kommune

Eidsvoll kommune ( brev, saksfremstilling)

Elverum kommune ( brev, saksfremstilling)

Enebakk kommune

Fedje kommune ( brev, saksfremstilling)

Felles uttalelse (Aetat og trygdeetat i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune)

Flakstad kommune

Fitjar kommune ( brev, saksfremstilling)

Fredrikstad kommune ( brev 08.12.04, brev 27.10.04)

Frogn kommune ( brev, saksfremstilling)

Froland kommune

Grimstad kommune

Grue kommune

Hemne kommune ( brev, saksfremstilling)

Herøy kommune ( brev, saksfremstilling)

Holmestrand kommune ( brev, saksfremstilling)

Hornindal kommune

Høylandet kommune

Jevnaker kommune ( brev, saksfremstilling)

Klepp kommune

Klæbu kommune

Kongsberg kommune

Kongsvinger kommune

Kristiansand kommune

Kvinnherad kommune

Kvæfjord kommune

Larvik kommune ( brev 03.12.04, saksfremstilling 03.12.04, saksfremstilling 20.12.04)

Lier kommune

Lierne kommune

Lindås kommune

Lund kommune

Luster kommune

Lyngdal kommune ( brev, saksfremstilling)

Lødingen kommune ( brev, saksfremstilling)

Løten kommune

Mandal kommune ( brev, saksfremstilling)

Masfjorden kommune

Melhus kommune ( brev, saksfremstilling)

Meråker kommune

Midtre Namdal region (Kommunene i Overhalla, Namdalseid, Flatanger, Fosnes og Namsos)

Moss kommune ( brev, saksfremstilling)

Målselv kommune

Namdalseid kommune ( brev, saksfremstilling)

Narvik kommune

Nesodden kommune (Rådet for funksjonshemmede)

Nissedal kommune

Nittedal kommune ( brev, saksfremstilling)

Nord-Aurdal kommune

Nord-Fron kommune ( brev, saksfremstilling)

Nøtterøy kommune ( brev, saksfremstilling)

Oppegård kommune ( brev, saksfremstilling)

Oppdal kommune

Orkdal kommune

Os kommune

Oslo kommune ( brev, saksfremstilling)

Osterøy kommune

Porsgrunn kommune

Radøy kommune

Rana kommune

Randaberg kommune

Re kommune ( brev, saksfremstilling)

Rennebu kommune

Rindal kommune

Ringsaker kommune

Rissa kommune ( brev, saksfremstilling)

Risør kommune

Rygge kommune

Røros kommune

Røyrvik kommune

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Sauherad kommune ( brev, saksfremstilling)

Sel kommune

Siljan kommune ( brev, saksfremstilling)

Skien kommune

Skiptvet kommune

Skjåk kommune

Snillfjord kommune

Sogndal kommune

Spydeberg kommune ( brev, saksfremstilling)

Stange kommune ( brev, saksfremstilling)

Stavanger kommune ( brev, saksfremstilling)

Steinkjer kommune

Stjørdal kommune

Stryn kommune ( brev, saksfremstilling)

Sunndal kommune

Sveio kommune

Sykkylven kommune ( brev, saksfremstilling)

Sømna komme ( brev, saksfremstilling)

Sør-Odal kommune

Sør-Varanger kommune

Time kommune

Tromsø kommune ( brev, uttalelse)

Trondheim kommune

Trøgstad kommune

Tvedestrand kommune

Tønsberg kommune ( brev, saksfremstilling)

Ulstein kommune

Vadsø kommune

Vaksdal kommune

Vegårdshei kommune

Vennesla kommune

Verdal kommune

Verran kommune

Vikna kommune

Volda kommune ( brev, saksfremstilling)

Voss kommune ( brev, saksfremstilling)

Våler kommune ( brev, saksfremlegg)

Øksnes kommune ( brev, saksfremlegg)

Østre Slidre kommune

Øvre Eiker kommune

Åfjord kommune ( brev, saksfremstilling)

Ålesund kommune

Følgende hadde ingen merknader:

Fiskeri- og kystdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Likestillingsombudet

Miljødepartementet

Samferdselsdepartementet (jf. Luftfartstilsynets merknad)

Konkurransetilsynet

Norges Bank

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Utenriksdepartementet

Utlendingsdirektoratet