Høring - NOU 2004: 5 - Innstilling fra Arbeidslivslovutvalget

Høringsfrist: 10.06.04

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.06.2004

Vår ref.: 200400660-/HAM

NOU 2004: 5 - Innstilling fra Arbeidslivslovutvalget - Høring

Arbeidslivslovutvalget overleverte sin innstilling - NOU 2004: 5 Arbeidslivslovutvalget - Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst - til arbeids- og administrasjonsministeren den 20. febraur 2004.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til innstillingen fra Arbeidslivslovutvalget. Utredningen vil foreligge i endelig utgave som NOU 2004:5 ca. 8. mars i år. Av hensyn til framdriften viser departementet til at en foreløpig (ikke endelig korrekturlest) utgave av innstillingen finnes på internett på hjemmesiden til Arbeidslivslovutvalget http://www.arbeidslivslovutvalget.no. Samtlige høringsinstanser vil bli varslet så snart den endelige NOUen er tilgjengelig.

Høringsfristen er 10. juni 2004.

Med hilsen

Ragnhild Nordaas (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Hanne M. Meldal
rådgiver

Alle avdelinger i AAD
Akademikerne
Antirasistisk Senter
Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF)
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforening NAVO
Arbeidsløses Forening
Arbeidsmarkedsbedriftenes Landsforening (AMB)
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidssamvirkenes Landsforening
Arbeidssøkerforbundet
Barne- og familiedepartementet
Bedriftsdemokratinemnda
Bedriftsforbundet
Bioteknologinemndas Sekretariat
Byggherreforeningen
Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
Coop Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske jordmorforening
Det Liberale Folkepartiet
Det norske Arbeiderparti
Det norske Diakonforbund
Direktoratet for arbeidstilsynet
FarmasiForbundet
Finansdepartementet
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskeridepartementet
Forbrukerrådet Oslo
Forbrukersamvirkets Lederforbund
Forskningstiftelsen FAFO
Forsvarsdepartementet
Fremskrittspartiet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helsedepartementet
Human-Etisk Forbund
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Stavanger
Høyre Hovedorganisasjon
Info Tjenester AS
Institutt for Samfunnsforskning
Islamsk Råd Norge
Juss-Buss
Juristforeningen i UiB
Justis- og politidepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Kirkerådet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkepartis Kvinner
Kristent konservativt parti
Kvinnegruppa Framtiden i våre hender
Kvinnegruppa Ottar
Kystdirektoratet
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landbruksdepartementet
Landbrukssamvirkets felleskontor
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring
Pluss Landsforeningen mot Aids
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret
Luftfartens Funksjonærforening
Maskinentreprenørenes Forbund
Mellomkirkelig råd
Miljøpartiet de Grønne
Miljøverndepartementet
MiRA senteret
Nettverk for kvinner med funksjonshemming
NITO
Nordlandsforskning
Norges Blindeforbund
Norges Apotekerforening NAF
Norges Bondelag
Norges Byggforskningsinstitutt
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Frikirkeråd
Norges Handelshøgskole
Norges Handikapforbund
Norges Husmorforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Kommunistiske Parti
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norges Tekniske HøgskoleUtdanningssenter for ledelse og administrasjon
Norges Tekniske HøgskoleInstitutt for organisasjon og ledelse
Norsk Ballettforbund
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk Elevorganisasjon
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk institutt for personalutvikling og administrasjon
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Kulturråd
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Merkantilt Forbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skogbruksforening
Norsk Skuespillerforbund
Norsk sosiologforening
Norsk Teater- og orkesterforening NTO
Norsk Voksenpedagogisk institutt
Norsk yrkeshygienisk forening
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Norske Kvinnelige akademikeres landsforbund
Norske Meierifolks Landsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Olje- og energikartellet
Oljearbeidernes fellessammenslutning
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Oslo Bispedømmeråd
Oslo kommune
Pensjonistpartiet
Petroleumstilsynet
Politiets Fellesforbund
Regjeringsadvokaten
Riksadvokatembete
RF Rogalandsforskning
Rød Valgallianse
Rådet for arbeidstilsyn på skip
Rådet for funksjonshemmede
Rådgivende Ingeniørers Forening
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
Selskapet for industrivekst SIVA
Senter for kvinneforskning
Senter for seniorpolitikk SSP
Senter mot etnisk diskriminering
Senterpartiets Hovedorganisasjon
SINTEF
Sosialdepartementet
Sosialistisk Venstreparti
Sparebankforeningen i Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens forvaltningstjeneste
Statens Helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk Sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning SNF
Stopp JobbMobben
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Teknologibedriftenes Landsforening
Teko Landsforening TL
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
UiO Institutt for Sosiologi
UiO Institutt for Statsvitenskap
UiO Senter for arbeidslivsstudier
UiO Sosialøkonomisk Institutt
UiO Institutt for offentlig rett v/professor Henning Jakhelln
UiO Institutt for menneskerettigheter
UiO Institutt for rettssosiologi
UiO, Juridisk fakultet
Ukepressens Arbeidsgiverforening
Universitetet i Bergen Institutt for organisasjonspsykologi
Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon og organisasjonsteori
Universitetet i Bergen Sosiologisk Institutt
Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet
Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsfag
Universitetet i Tromsø Juridisk fakultet
Universitetet i Trondheim Institutt for sosiologi og samfunnsfag
Universitetet i Trondheim Senter for samfunnsforskning
Universitetet i Trondheim Institutt for byplanlegging
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet
Venstre
ØKOKRIM v/Miljøteamet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund