Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - NOU 2005:1 God forskning - bedre helse

Høringsfrist 6. mai 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Utvalget avga sin utreding til Helse- og omsorgsdepartementet 21. desember 2004.

NOU 2005:1 God forskning – bedre helse er sendt på høring.

Høringsfristen er fredag 6. mai 2005.

Les hele høringsbrevet her.

Les NOUen her.

Les høringsuttalelsene her:

Olje- og energidepartementet (07.02.2005) Ingen merknader

Samferdselsdepartementet (09.02.2005) Ingen merknader

Statens strålevern (14.02.2005) Ingen merknader

Personvernnemnda (15.02.06) Ingen merknader

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (01.03.2005) Ingen merknader

Helsetilsynet i Buskerud (11.03.2005)

Den norske tannlegeforening (11.03.2005) Ingen merknader

Næringslivets hovedorganisasjon (18.03.2005)

Fylkesmannen i Vestfold (29.03.2005)

Norsk Forening for Ernæring og Dietetikk (08.04.2005) Ingen merknader

Forbrukerrådet (11.04.2005) Ingen merknader

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 1 (14.04.2005)

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 2 (14.04.2005)

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 3 (14.04.2005)

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 4 (14.04.2005)

Regional komite for medisinsk forskningsetikk - Nord-Norge (15.04.2005)

Landsorganisasjonen i Norge (19.04.2005)

Universitetet i Bergen (22.04.2005)

Riksadvokaten (22.04.2005)

Finansnæringens Hovedorganisasjon (26.04.2005) Ingen merknader

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (28.04.2005)

Statens helsepersonellnemnd (28.04.2005) Ingen merknader

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (28.04.2005)

Norsk forening for medisinsk akupunktur (02.05.2005) Ingen merknader

Helse Midt-Norge RHF(02.05.2005)

Norske Fysioterapeutforbund(02.05.2005)

Arbeids- og sosialdepartementet (03.05.2005)

Arbeids- og sosialdepartementet Vedlegg (03.05.2005)

Norges Apotekerforening (03.05.2005)

Kommunal- og regionaldepartementet(03.05.2005) Ingen merknader

Axis-Shield (25.04.2005)

Norsk Pensjonistforbund(04.05.2005) Ingen merknader

Støtteforeningen for Kreftsyke Barn (06.05.2005)

Nærings- og handelsdepartementet(04.05.2005)

Fiskeri- og kystdepartementet(04.05.2005)

Regional komite for medisinsk forskningsetikk (03.05.2005)

Nasjonalt folkehelseinstitutt (28.04.2005)

Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste (04.05.2005)

Norsk Forbund for Utviklingshemmede(04.05.2005)

Universitetet i Bergen (02.05.2005)

Høgskolen i Ålesund (03.05.06)

Norsk Presseforbund (04.05.2005)

Stiftelsen organdonasjon (02.05.2005) Ingen merknader

Helse Vest RHF (01.05.2005)

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (03.05.2005)

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (03.05.2005)

Den norske jordmorforening (04.05.2005)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (04.05.2005)

Norges Diabetesforbund(04.05.2005)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (04.05.2005)

De nasjonale forskningsetiske komiteer (04.04.2005)

Kreftregisteret (06.05.2005)

Kliniske ernæringsfysiologers foreningKliniske ernæringsfysiologers forening (04.05.2005)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (06.05.2005) Ingen merknader

Helse Førde HF(06.05.2005)

Universitetet i Oslo (04.05.2005)

Barneombudet (03.05.2005)

Statens helsetilsyn (06.05.2005)

Regional komite for medisinsk forskningsetikk - Sør-Norge (06.05.2005)

Datatilsynet(06.05.2005)

Datatilsynet vedlegg 1

Datatilsynet vedlegg 2

Rikshospitalet Radiumhospitalet HF (05.05.06)

Rikshospitalet Radiumhospitalet HF Vedlegg 1

Rikshospitalet Radiumhospitalet HF Vedlegg 2

Den Norske Kreftforening (04.05.06)

Moderniseringsdepartementet (06.05.06)

Universitetet i Tromsø (04.05.06)

Barneombudet (03.05.06)

Barne- og familiedepartementet (09.05.06)

De nasjonale forskningsetiske komiteer (06.05.05)

Helse Nord Trøndelag HF (04.05.06)

Norsk Optometrisk Forskningsinstitutt – NOFI (06.05.05)

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (06.05.05)

Helse Fonna HF (04.05.06)

Legemiddelindustriforeningen(09.05.06)

Universitetet i Bergen (27.04.06)

Utdannings- og forskningsdepartementet (04.05.2005)

Patentstyret (09.05.06)

Landbruks- og matdepartementet (03.05.06) (Ingen merknader)

Helse Øst RHF (06.05.06)

Helse Øst RHF Vedlegg 1

Helse Øst RHF Vedlegg 2

Likestillingsombudet (09.05.06) Ingen merknader

Ullevål universitetssykehus HF (06.05.06)

Rikstrygdeverket (04.05.06)

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon(06.05.06)

Norsk Psykologforening (06.05.06)

Høgskolen i Akershus (06.05.06)

Universitetet i Oslo (04.05.06)

Utenriksdepartementet (06.05.06)

Sørlandet sykehus HF (03.05.06)

Norges Forskningsråd (09.05.06)

Helse Nordmøre og Romsdal HF (10.05.05)

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Forum for bioteknologi (13.05.06)

Sosial- og helsedirektoratet (12.05.05)

Justis- og politidepartementet (3.05.06)

Statens legemiddelverk (11.05.06)

Regional komite for medisinsk forskningsetikk Nord-Norge (14.05.06)

Norges Ingeniørorganisasjon (18.05.06)

Nasjonalforeningen for folkehelsen (20.05.06)

Statistisk Sentralbyrå (20.05.06)

Sametinget- 1 (20.05.06)

Sametinget- 2 (20.05.06)

Nasjonalforeningen for folkehelsen (20.05.06)

Norsk Pasientskadeerstatning (20.05.06)

Norsk Pasientskadeerstatning Vedlegg 1

Norsk Pasientskadeerstatning Vedlegg 2

Regjeringsadvokaten (18.05.06) Ingen merknader

Det nasjonale fakultetsmøtet i medisin (20.05.06)

Norsk Sykepleierforbund (23.05.06)

Den norske lægeforening (30.05.06)

St Olavs Hospital HF (02.05.06)

Bioteknologinemnda (09.05.06)

Trykket eksemplar av NOU 2005:1 kan bestilles:
Internett: www.publikasjoner.dep.no


E-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no

Til toppen