Høring — NOU 2005:2 Uttaksutvalget — skattelegging av personlig næringsdrivende ved utdeling

Resultat: Kapittel 1, 2 og 3 i Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

19.01.05

Høring – NOU 2005:2 Uttaksutvalget – skattelegging av personlig næringsdrivende ved utdeling

Uttaksutvalget ble oppnevnt 8. september 2004 og avleverte sin utredning til Finansdepartementet 12. januar i år. Finansdepartementet sender med dette utvalgets utredning på høring, jf. vedlegg.

Utvalget foreslår følgende hovedløsninger:

For deltakerlignede selskaper (ansvarlige selskaper, kommandittselskaper mv.) foreslår utvalget at ekstrabeskatning av deltakerne skal skje ved utdeling (uttak) fra selskapet. Ved utdeling fra selskapet skal det beregnes et tillegg i alminnelig inntekt for personlige deltakere (deltakermodellen).

For enkeltpersonforetak tilrår utvalget at det ikke gjennomføres skattlegging ved utdeling (uttak) fra virksomheten. I stedet foreslås en modell med løpende beregning av personinntekt for selvstendig næringsdrivende (foretaksmodellen).

Det tas sikte på at nye regler for skattlegging av deltakerlignede selskaper og enkeltpersonforetak skal tre i kraft 1. januar 2006, som en del av skattereformen.

For å holde denne tidsplanen, tar departementet sikte på å fremme lovforslag om skattlegging av personlig næringsdrivende i mai 2005, i sammenheng med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2005.

På grunn av fremdriftsplanen er det påkrevet med noe kortere hørinsgsfrist enn vanlig. Departementet ber derfor om å få høringsmerknader innen fredag 1. april 2005. Vi ber om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes på diskett, eventuelt som e-post til adressen ” postmottak@finans.dep.no”.

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.
ekspedisjonssjef

Knut Erik Omholt
avdelingsdirektør

NOU 2005:2 Uttaksutvalget kan du lese her

Arbeids- og sosialdepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Akersgt. 16

0158 OSLO

Aksjesparerforeningen i Norge

Postboks 1246 Vika

0110 OSLO

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Rådhusgaten 25

0158 OSLO

Bryggeri- og mineralvannforeningen

Postboks 7087 Majorstuen

0306 Oslo

Dagligvareleverandørenes Forbund

Grensen 9

0159 Oslo

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

De selvstendige kommunale pensjonskasser
c/o Skien komm. Pensj.kasse
v/Torild Grande

Postboks 158

3701 SKIEN

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Bokhandlerforening

Ø. Vollgate 15

0158 OSLO

Den norske Bryggeri- og mineralvanns industriforening

Postboks 7087 Majorstua

0306 OSLO

Den norske Dataforening

Postboks 8874 Youngstorget

0028 OSLO

Den Norske Fagpresses Forening

Akersgt. 41

0158 OSLO

Den norske Forfatterforening

Rådhusgt. 7

0151 OSLO

Den norske Forleggerforening

Ø. Vollgate 15

0158 OSLO

Den norske Reisebransjeforening

Postboks 2924 Solli

0230 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Direktoratet for sjømenn

Postboks 8105 Dep

0032 OSLO

Energiverkenes Landsforening

Postboks 5481

0305 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Fiskebåtredernes Forbund

Røysegate 15

6003 ÅLESUND

Fiskerinæringens landsforening

Postboks 5471 Majorstua

0305 Oslo

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Postboks 130

6399 VESTNES

Huseiernes Landsforbund

Fred Olsensgt 5

0152 OSLO

IT – Industriens Forening

Postboks 7072 Homansbyen

0306 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgt 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Postboks 471 Sentrum

0105 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norges Bondelag

Schweigaardsgaten 34

0191 OSLO

Norges Fiskarlag

Postboks 519

7001 TRONDHEIM

Norges Fondsmeglerforbund

Postboks 292 Sentrum

0103 OSLO

Norges Huseierforbund

Universitetsgt. 20

0162 OSLO

Norges Hytteforbund

Parkveien 51 B

0256 OSLO

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Postboks 1173 Sentrum

0107 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norges Skogeierforbund

Stortingsgaten 30

0161 OSLO

Norges takseringsforbund

Fyrstikkalléen

0661 OSLO

Norsk bedriftsforbund-NBF

C.J. Hambros pl 5

0164 Oslo

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre Vollgt 9

0158 OSLO

Norsk Fiskeoppdretteres Forening

Pir‑Senteret

7005 TRONDHEIM

Norsk Investorforum

Postboks 394 Sentrum

0103 OSLO

Norsk Presseforbund

Postboks 46 Sentrum

0101 OSLO

Norsk Skogbruksforening (Norskog)

Lilleakerveien 31

0283 OSLO

Norsk Ukepresse

Haraldrudv. 10

0581 OSLO

Norsk Øko-Forum

Postboks 2853 Tøyen

0608 OSLO

Norske Avisers Landsforening

Tollbugt. 27

0157 OSLO

Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L

Postboks 452 Sentrum

0104 OSLO

Norske Finansanalytikeres Forening

Postboks 1276 Vika

0111 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Vassbotnen 1

4033 STAVANGER

Oslo Børs

Postboks 460 Sentrum

0105 OSLO

RBL

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Postboks 5465 Majorstua

0305 OSLO

Rederienes Landsforening

Essendrops gt. 6

0368 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Teknologibedriftenes Landsforening

Postboks 7072 Majorstua

0306 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Verdipapirfondenes forening

Arbins gate 11

0253 OSLO

Verdipapirsentralen

Postboks 6570 Rodeløkka

0501 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

Økonomigruppen i utvalg om frivillige organisasjoner
v/prof. dr. jur. Ole Gjems-Onstad Handelshøyskolen BI

Postboks 580

1301 SANDVIKA