Høring — NOU 2005:3 "Fra stykkevis til helt - en sammenhengende helsetjeneste"

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2005

  • Høringsfrist: 01.06.2005
 
 
 

Vår ref.:

Deres ref

Vår ref

Dato

200500444

01.03.2005

NOU 2005:3 "Fra stykkevis til helt –en sammenhengende helsetjeneste"

Ved kongelig resolusjon 17. oktober 2003 ble det nedsatt et utvalg for å utrede og foreslå tiltak for å bedre samhandlingen i helsetjenestene mellom første- og andrelinjen (Wisløff-utvalget). Utvalget leverte i januar 2005 sin innstilling; NOU 2005:3 ”Fra stykkevis til helt – en sammen­hengende helsetjeneste”.

Utvalgets innstilling sendes med dette på høring, jf. vedlagte høringsliste.

Høringsfristen er satt til 1. juni. 2005.

Departementet ber generelt om høringsinstansenes syn på innstillingens vurderinger og forslag til tiltak. Høringsinstansene bes spesielt kommentere på følgende:

1. Økonomiske og organisatoriske rammebetingelser

Utvalget oppfatter at styrkeforholdet mellom forvaltningsnivåene i helsetjenesten er skjevt og foreslår enkelte tiltak for å bøte på denne skjevheten. Departementet ber om hørings­instansenes syn på om og hvordan rammebetingelsene for tjenestene påvirker styrkeforholdet mellom tjenestenivåene. Vi ber høringsinstansene kommentere de forslag som skal kompensere for disse skjevhetene og evt. foreslå andre forslag med tilsvarende formål.

Utvalget beskriver i kap. 5 en utvikling der presset på bl.a. kommunale tjenester øker. Departementet ber om høringsinstansenes kommentarer til utvalgets beskrivelser av årsakene til, og omfanget av en slik utvikling.

Departementet ber også om særlige tilbakemeldinger på forslaget om sameie av tjeneste­arenaer mellom kommuner og helseforetak, jf. kap. 10.4.2.

2. Forslag knyttet til pasientperspektivet

  • Forslag til/eksempler på hvordan reell brukermedvirkning sikres på systemnivå, spesielt i små kommuner, jf. kap. 10.2.1
  • Synspunkter på hvordan individuell plan kan fungere på en bedre måte i samhandlings­sammenheng, og eksempler på dette, jf. kap. 10.2.2.
  • Forslaget om å utvide pasientombudsordningen til også å gjelde tjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, jf. kap. 10.2.5.

3. Forslag knyttet til samhandling mellom tjenesteutøvere

  • På hvilken måte utvalgets forslag om behov for funksjons- og kvalitetskrav overfor fastlegene kan ivaretas, og eventuelle eksempler på dette, jf. kap. 10.3.1.
  • Synspunkter på forslaget om å pålegge kommuner og foretak en gjensidig plikt til å inngå samarbeidsavtale med sikte på å oppnå en mer helhetlig pasientbehandling, jf. kap. 10.3.3.

Utvalgets konklusjon i del III er at samhandling kan svikte både på individ- og på ledelses- og systemnivå. Departementet vurderer flere av forslagene i innstillingen til å være av en slik karakter at de er oppfordringer til aktørene lokalt, både på individ- og på ledernivå. Her kan aktørene på eget initiativ sette i gang tiltak, eventuelt søke kunnskap fra steder som representerer gode eksempler. Departementet er interessert i å få kunnskap om slike gode eksempler.

Departementet ber høringsinstansene nummerere tilbakemeldingene i høringssvarene i pkt 1-3 som indikert ovenfor.

Ett eksemplar av utredningen følger vedlagt. Flere eksemplarer av utredningen kan bestilles. Offentlige virksomheter (kommunale, fylkeskommunale eller statlige) kan henvende seg til Statens forvaltningstjeneste på www.publikasjoner.dep.no eller e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no. Ikke-offentlige virksomheter og privatpersoner kan henvende seg til Akademika, telefon 800 80 960 ( www.akademika.no), eller departementet for bestilling. Innstillingen legges i tillegg ut på departementets internettside www.odin.no.

Med vennlig hilsen

Andreas Disen e.f.
ekspedisjonssjef

Kjell Røynesdal
avdelingsdirektør

Høringsliste

Akademikerne
Angstringen
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Barneombudet
BFI (Bioingeniørfaglig institutt), NITO
Bioteknologinemnda
Blå kors i Norge
Datatilsynet
De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Det Norske Diakonforbund
Fagforbundet
Fagrådet inne rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsstiftelsen Fafo
Frelsesarmeens sosialtjeneste
Fri rettshjelp, Oslo
Funksjonshemmedes FellesOrganisasjon
Fylkesnemndene for sosiale saker
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Helsetjenestens lederforbund
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpen i Tromsø
Kirkens bymisjon
Kommuneansattes fellesorganisasjon
Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH)
KS
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets høyskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets helseforetak
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen
Likestillingsombudet
Mental helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norges Røde Kors
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk pensjonistforbund
Norsk psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norske Kvinners Sanitetsforening
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)
Næringslivets hovedorganisasjon
Pasientskadenemnda
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Rogalandsforskning
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Rådet for psykisk helse
SAFO (Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner)
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)
Senter for medisinsk etikk (SME)
Senter for samfunnsforskning (SEFOS)
Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetene
Velferdsalliansen
Voksne for barn
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Høringsuttalelsene vil bli lagt ut fortløpende. Dokumentene er i PDF-format.

Bioteknologinemnda
Kristiansand kommune m/ vedlegg
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Folkehjelp m/ vedlegg
Universitets- og høgskolerådet
Nissedal kommune
Statens råd for funksjonshemmede
Porsgrunn kommunem/ vedlegg
Sarpsborg kommune m/ vedlegg
Hole kommune
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og
vernepleiere

Tinn kommune m/ vedlegg
Nærings- og handelsdepartementet
Sykehuset i Vestfold HF
Universitet i Oslo m/ vedlegg
Næringslivets hovedorganisasjon
Nøtterøy kommune
Krødsherad kommune
Domstoladministrasjonen
Datatilsynet m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Likestillingsombudet
Eidsvoll kommune
Universitet i Bergen
Pasientombudskollegiet
Kristiansand kommune
Ål kommune
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Den Norske tannlegeforening
Moderniseringsdepartementet m/ vedlegg
Fagforbundet
Sykehusapotekene
Fylkesmannen i Hedmark
Sykehuset Asker og Bærum HF m/ vedlegg
Helse Fonna HF m/ vedlegg
Holmestrand kommune m/ vedlegg
Tønsberg kommune m/ vedlegg
Aker universitetssykehus HF
Den norske lægeforeningvedlegg
Skien kommune m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
St Olvas Hospital HF Brukerutvalget
Norske Fysioterapeutforbund
Fiskeri- og kystdepartementet
Landslaget for offentlige pensjonister
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Utdannings- og forskningsdepartementet
Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Aust-Agder
Vestvågøy kommune
Oppdal kommune
Forbrukerrådet
Midt-Troms regionrådm/ vedlegg
Lier kommune
Høylandet kommune m/ vedlegg
Sunnaas sykehus m/ vedlegg
Sandefjord kommune m/ vedlegg
Landsforeningen for trafikkskadde
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Ressurssenter for omstilling i kommune
Østfold fylkeskommune
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Samarbeidsrådet Voss lokalsykehusområde
Høgskolen i Oslo
Landsorganisasjonen i Norge
Arbeidsgiverforeningen NAVO
St Olav Hospital HF
Andebu kommune m/ vedlegg
Helse Vest RHF
Stokke kommune
Sørlandet sykehus HF
Ombudsnettverket
Norske rehabiliteringsintitusjoner
Sosial- og helsedirektoratet m/ vedlegg
Den norske advokatforeningen
Norsk Psykologforening
Sørum kommune m/ vedlegg
Fylkesmannen i Vest-Agder
Nordreisa kommune
Studentsamskipnaden i Oslo
Skedsmo kommune m/ vedlegg
Helse Nord- Trøndelag HF- Adm.direktør m/ vedlegg
Helse Nord- Trøndelag HF – Barn og familieklinikken m/ vedlegg
Helse Nord- Trøndelag HF- Sykehus Levanger m/ vedlegg
Helse Nord- Trøndelag HF Samarbeidsutvalget m/ vedlegg
Norges Diabetesforbund
Norges Apotekerforening
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Asker kommune
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norsk Ergoterapeutforbund
Øvre Eiker kommune m/ vedlegg
Sykehuset Innlandet HF
Landforbundet Mot Stoffmisbruk m/ vedlegg
Juss Buss ved Psykiatri og gjeldsgruppen m/ vedlegg
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Uvdal kommune
Den Norske Kirkens Presteforening
Bergen kommune
Statens helsetilsyn
Steinkjer kommune
Trøgstad kommune
Frelsesarmeen
Sykehuset Østfold HF
Levanger kommune
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norsk Studentunion
Presteforeningen
Drammen kommune m/ vedlegg
Norges Forskningsråd
Fylkesmannen i Vestfold
Stord kommune m/ vedlegg
Verdal kommune
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Barneombudet
Den norske jordmorforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Bærum kommune
Bryn-Jensen Berit
Akershus universitetssykehus HF
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Sykehus Buskerud HF
Nord-Troms Regionråd DA
Kompetansesenter for IT i helsevesenet
Norske kvinners sanitetsforening m / vedlegg 1,
vedlegg 2
og vedlegg 3
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Norsk Sykepleieforbund
Sametinget
Universitet i Tromsø m/ vedlegg
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
Rådet for psykisk helse m/ vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Aurora støtteforening
Trondheim kommune m/ vedlegg
Ullevål universitetssykehus HF m/ vedlegg 1,
vedlegg 2
og vedlegg 3
Alta kommune
Randaberg kommune
Fylkesmannen i Troms
Organisasjonen Voksne for Barn
Nasjonalt senter for telemedisin
Røros kommune m/ vedlegg
Oslo Kommune
Helse Bergen HF
Rælingen kommune
Lierne kommune m/ vedlegg
Hjartdal kommune
Akershus fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Rogaland
Kommunal- og regionaldepartementet
Stormbo Dag
Helse Øst RHF
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Steinkjer kommune
Kragerø kommune m/ vedlegg
Østfold fylkeskommune
Drammen kommune m/ vedlegg 1 og
vedlegg 2
Norsk Pensjonistforbund