Høring — NOU 2005:3 "Fra stykkevis til helt - en sammenhengende helsetjeneste"

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2005

Vår ref.:

Deres ref

Vår ref

Dato

200500444

01.03.2005

NOU 2005:3 "Fra stykkevis til helt –en sammenhengende helsetjeneste"

Ved kongelig resolusjon 17. oktober 2003 ble det nedsatt et utvalg for å utrede og foreslå tiltak for å bedre samhandlingen i helsetjenestene mellom første- og andrelinjen (Wisløff-utvalget). Utvalget leverte i januar 2005 sin innstilling; NOU 2005:3 ”Fra stykkevis til helt – en sammen­hengende helsetjeneste”.

Utvalgets innstilling sendes med dette på høring, jf. vedlagte høringsliste.

Høringsfristen er satt til 1. juni. 2005.

Departementet ber generelt om høringsinstansenes syn på innstillingens vurderinger og forslag til tiltak. Høringsinstansene bes spesielt kommentere på følgende:

1. Økonomiske og organisatoriske rammebetingelser

Utvalget oppfatter at styrkeforholdet mellom forvaltningsnivåene i helsetjenesten er skjevt og foreslår enkelte tiltak for å bøte på denne skjevheten. Departementet ber om hørings­instansenes syn på om og hvordan rammebetingelsene for tjenestene påvirker styrkeforholdet mellom tjenestenivåene. Vi ber høringsinstansene kommentere de forslag som skal kompensere for disse skjevhetene og evt. foreslå andre forslag med tilsvarende formål.

Utvalget beskriver i kap. 5 en utvikling der presset på bl.a. kommunale tjenester øker. Departementet ber om høringsinstansenes kommentarer til utvalgets beskrivelser av årsakene til, og omfanget av en slik utvikling.

Departementet ber også om særlige tilbakemeldinger på forslaget om sameie av tjeneste­arenaer mellom kommuner og helseforetak, jf. kap. 10.4.2.

2. Forslag knyttet til pasientperspektivet

  • Forslag til/eksempler på hvordan reell brukermedvirkning sikres på systemnivå, spesielt i små kommuner, jf. kap. 10.2.1
  • Synspunkter på hvordan individuell plan kan fungere på en bedre måte i samhandlings­sammenheng, og eksempler på dette, jf. kap. 10.2.2.
  • Forslaget om å utvide pasientombudsordningen til også å gjelde tjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, jf. kap. 10.2.5.

3. Forslag knyttet til samhandling mellom tjenesteutøvere

  • På hvilken måte utvalgets forslag om behov for funksjons- og kvalitetskrav overfor fastlegene kan ivaretas, og eventuelle eksempler på dette, jf. kap. 10.3.1.
  • Synspunkter på forslaget om å pålegge kommuner og foretak en gjensidig plikt til å inngå samarbeidsavtale med sikte på å oppnå en mer helhetlig pasientbehandling, jf. kap. 10.3.3.

Utvalgets konklusjon i del III er at samhandling kan svikte både på individ- og på ledelses- og systemnivå. Departementet vurderer flere av forslagene i innstillingen til å være av en slik karakter at de er oppfordringer til aktørene lokalt, både på individ- og på ledernivå. Her kan aktørene på eget initiativ sette i gang tiltak, eventuelt søke kunnskap fra steder som representerer gode eksempler. Departementet er interessert i å få kunnskap om slike gode eksempler.

Departementet ber høringsinstansene nummerere tilbakemeldingene i høringssvarene i pkt 1-3 som indikert ovenfor.

Ett eksemplar av utredningen følger vedlagt. Flere eksemplarer av utredningen kan bestilles. Offentlige virksomheter (kommunale, fylkeskommunale eller statlige) kan henvende seg til Statens forvaltningstjeneste på www.publikasjoner.dep.no eller e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no. Ikke-offentlige virksomheter og privatpersoner kan henvende seg til Akademika, telefon 800 80 960 ( www.akademika.no), eller departementet for bestilling. Innstillingen legges i tillegg ut på departementets internettside www.odin.no.

Med vennlig hilsen

Andreas Disen e.f.
ekspedisjonssjef

Kjell Røynesdal
avdelingsdirektør

Høringsliste

Akademikerne
Angstringen
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Barneombudet
BFI (Bioingeniørfaglig institutt), NITO
Bioteknologinemnda
Blå kors i Norge
Datatilsynet
De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Det Norske Diakonforbund
Fagforbundet
Fagrådet inne rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsstiftelsen Fafo
Frelsesarmeens sosialtjeneste
Fri rettshjelp, Oslo
Funksjonshemmedes FellesOrganisasjon
Fylkesnemndene for sosiale saker
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Helsetjenestens lederforbund
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpen i Tromsø
Kirkens bymisjon
Kommuneansattes fellesorganisasjon
Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH)
KS
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets høyskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets helseforetak
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen
Likestillingsombudet
Mental helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norges Røde Kors
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk pensjonistforbund
Norsk psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norske Kvinners Sanitetsforening
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)
Næringslivets hovedorganisasjon
Pasientskadenemnda
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Rogalandsforskning
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Rådet for psykisk helse
SAFO (Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner)
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)
Senter for medisinsk etikk (SME)
Senter for samfunnsforskning (SEFOS)
Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetene
Velferdsalliansen
Voksne for barn
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund