Høring NOU 2005:4 Industrien mot 2020 kunnskap i fokus

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200501256-2/WES

20.04.2005

NOU 2005:4 Industrien mot 2020 – kunnskap i fokus. Høring

Ved kongelig resolusjon av 2. juli 2004 ble det nedsatt et utvalg som skulle drøfte sentrale utviklingstrekk for industrisektoren og viktige veivalg i den fremtidige næringspolitikken med særlig vekt på betydningen for industrien. Utvalget har spesielt sett på kompetansen i arbeidsstyrken, nyskaping og innovasjon, energi, infrastruktur og næringsstøtte.

Utvalget har vært ledet av Karl Glad og bestått av representanter for politiske partier, LO, NHO og en representant for industrien. Utvalget leverte sin utredning, NOU 2005: 4 Industrien mot 2020 – kunnskap i fokus, til nærings- og handelsministeren 1. februar 2005.

Utredningen sendes med dette på alminnelig offentlig høring. Høringsfristen er satt til torsdag 20. oktober 2005.

Nærings- og handelsdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til utredningens vurderinger og konklusjoner. Høringsinstansene bes videre om å besørge videreformidling av høringsbrevet til berørte underliggende etater, organisasjoner og forbund dersom disse ikke allerede er oppført på høringslisten.

Et eksemplar at utredningen følger vedlagt. Utredningen er dessuten tilgjengelig på departementets nettsider på http://www.odin.dep.no/nhd. Flere eksemplarer av utredningen kan bestilles fra Statens forvaltningstjeneste eller Akademika.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes til Nærings- og handelsdepartementet. Vi ber samtidig om at en elektronisk versjon av uttalelsene sendes til postmottak@nhd.dep.no slik at de kan gjøres allment tilgjengelig på Nærings- og handelsdepartementets hjemmeside.

Med hilsen

Morten Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Wenche Stenberg
fung. avdelingsdirektør

Alle departementer
Abelia, PB 5490, Majorstuen, 0305 OSLO
Akademikerne, Akersgata 16, 0158 OSLO
Arbeidsforskningsinstituttet, Boks 6954 St. Olavs plass, 0130 OSLO
BBUs miljøforum, Postboks 682, 2604 LILLEHAMMER
Bedriftsforbundet, C J Hambros plass 5, 0164 OSLO
Bellona, Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 OSLO
Byggenæringens landsforening, Pb 7187 Majorstuen, 0307 OSLO
El- og IT-forbundet, Youngsgt. 11, 0181 OSLO
Energibedriftenes landsforening, Pb 7184 Majorstua, 0307 OSLO
FAFO, Pb 2947 Tøyen, 0608 OSLO
Fellesforbundet, Lilletorget 1, 0184 OSLO
Finansnæringens hovedorganisasjon, Pb. 2473 Solli, 0202 OSLO
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Postboks 5471 Majorstuen, 0305 OSLO
Flyselskapenes landsforening, Essendrops g 6, 0368 OSLO
Forbundet for ledelse og teknikk, Youngsgt. 11, 0181 OSLO
Forum for utvikling og miljø, Storgt. 11, 0155 OSLO
Frisch-senteret, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH), Pb. 2900 Solli, 0230 OSLO
Handelshøyskolen BI, Elias Smiths vei 15, 1337 SANDVIKA
Helgeland Regionråd, Postboks 405, 8801 SANDNESSJØEN
IFE, Postboks 40, 2027 KJELLER
IKT-Norge, Pb. 546, 0214 OSLO
Innovasjon Norge, Postboks 448 Sentrum, 0104 OSLO
Institutt for samfunnsforskning, Postboks 3233 Elisenberg, 0208 OSLO
Kjøttindustriens fellesforening, Postboks 5469 Majorstuen, 0305 OSLO
Kommunenes Sentralforbund (KS), Pb. 1378 Vika, 0114 OSLO
LO, Youngs gate 11, 0181 OSLO
Logistikk og transportbedriftenes landsforening, Postboks 5489, 0305 OSLO
Maritimt Forum, Postboks 1452 Vika, 0116 OSLO
Naturvernforbundet, Postboks 342 Sentrum, 0101 OSLO
NAVO, Pb. 1511 Vika, 0117 OSLO
NIFU STEP, Hammersborg torg 3, 0179 OSLO
NILF, Postboks 8024 Dep, 0030 OSLO
NHO, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 OSLO
Nordisk InnovationsCenter (NICe), Holberggt. 1, O166 OSLO
Norges bonde- og småbrukarlag, Øvre Vollgt 9, 0158 OSLO
Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 OSLO
Norges forskningsråd, Postboks 2700 St. Hanshaugen, 0131 OSLO
Norges Handelshøyskole Helleveien 30, 5045 BERGEN
Norges Ingeniørorganisasjon, Postboks 9100 Grønland, 0133 OSLO
Norges Rederiforbund, Pb. 1452 Vika, 0116 OSLO
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 7491 TRONDHEIM
Norsk arbeidsmannforbund, Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO
Norsk Designråd, Hausmanns gate 16, 0182 OSLO
Norsk jernbaneforbund, Møllerg. 10, 0179 OSLO
Norsk kjemisk industriarbeiderforbund, Youngsgt. 11, 0181 OSLO
Norsk landsbrukssamvirke, Postboks 9347 Grønland, 0135 OSLO
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 OSLO
Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund, Kongsgata 52-58, 4005 STAVANGER
Norsk Romsenter, Postboks 113, Skøyen, 0212 OSLO
Norsk sjømannsforbund, Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Norsk transportarbeiderforbund, Youngs g 11, 0181 OSLO
Næringsmiddelbedriftenes landsforening, Postboks 5472 Majorstuen, 0305 OSLO
Oljeindustriens landsforening, Postboks 8065, 4068 STAVANGER
Prosessindustriens landsforening, Postboks 5487 Majorstuen, 0305 OSLO
Rederienes landsforening, Postboks 5201 Majorstua, 0302 OSLO
Samfunns- og næringslivsforskning, Breiviksveien 40, 5045 BERGEN
SINTEF, Strindveien 4, 7465 TRONDHEIM
SIVA, Postboks 1253 Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM
Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 OSLO
Tekniske entreprenørers landsforening, Essendrops gate 3, 0368 OSLO
Teknologibedriftenes landsforening, Postboks 7072 Majorstuen, 0306 OSLO
Transportbedriftenes landsforening, Postboks 5477 Majorstuen, 0305 OSLO
Transportøkonomisk institutt, Postboks 6110 Etterstad, 0602 OSLO
Universitetet for miljø- og biovitenskap, 1432 ÅS
Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo, Boks 1072 Blindern, 0316 OSLO
Universitetet i Stavanger, 4036 STAVANGER
Universitetet i Tromsø, 9037 TROMSØ
Universitetsstudiene på Kjeller, Postboks 70, 2027 KJELLER
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon, Stortingsgaten 2, 0158 OSLO
Visuell kommunikasjon Norge, Tollbug. 27, 0157 OSLO
WWF, Pb. 6784 St. Olavs plass, 0130 OSLO
YS, Postboks 9232 Grønland, 0134 OSLO
Årdal Utvikling, Postboks 126, 6881 ÅRDALSTANGEN