Høring NOU 2007:4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre

Resultat: Prop 130 L (2010-2011) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2007

Vår ref.: 200703130-/ICK

Høring NOU 2007:4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre

Regjeringen Bondevik II oppnevnte ved kongelig resolusjon av 5. august 2005 et utvalg som har hatt som mandat å vurdere framtidens uføreordning. Utvalget la fram sin utredning 16. mai 2007.

Bakgrunnen for nedsetting av utvalget er forslaget om et nytt framtidig alderspensjons-system i folketrygden. Utvalget har foreslått en ny modell for beregning av ytelse til uføre og en ny modell for opptjening og uttak av alderspensjon for personer som har mottatt uføreytelse. Utvalgets vurderinger og forslag er oppsummert i kapittel 1.

Utredningen sendes med dette på høring, jf vedlagte høringsliste. Høringsinstansene bes om å disponere uttalelsene ved å gi separate merknader til forslag som omfatter personer i yrkesaktiv alder (kapittel 11 og 12 i utredningen) og forslag som gjelder overgangen til alderspensjon og utformingen av denne (kapittel 13).

Høringsuttalelsene må være Arbeids- og inkluderingsdepartementet i hende innen 1. oktober 2007. Høringsuttalelsene bes også sendt på e-post til ick@aid.dep.no. Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Grethe Hammarqvist, telefon 22 24 86 25.

Med hilsen


Ulf Pedersen (e.f.)               Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef                  ekspedisjonssjef

 
Vedlegg

HØRINGSINSTANSER

 • Akademikerne
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsmiljøskaddes landsforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeids- og velferdstilsattes yrkesorganisasjon
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening
 • Arbeidssøkerforbundet
 • Attføringsbedriftene
 • Bedriftsforbundet
 • Den norske advokatforening
 • Den norske aktuarforening
 • Den norske dommerforening
 • Den norske lægeforeningen
 • Den norske revisorforening
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • De selvstendige kommunale pensjonskasser
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Fafo
 • Fagforbundet
 • Finansforbundet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Forum for arbeid med bistand
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Kommuneansattes fellesorganisasjon
 • Kredittilsynet
 • KS
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
 • Norges Bank
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Bondelag
 • Norges Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Fiskerlag  
 • Norges Forskningsråd
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Norsk Attføringsforum
 • Norsk Helse- og sosiallederlag
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Norske Pensjonskassers Forening
 • Norske Siviløkonomers Forening
 • NOVA
 • NTL NAV Arbeid
 • NTL NAV Trygd
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Riksrevisjonen
 • Rokkansenteret
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO
 • Samfunnsøkonomenes Forening
 • Seniorsaken Norge
 • Senter for seniorpolitikk
 • Skattedirektoratet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Sosialtjenestemennenes Landsforbund
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens helsetilsyn
 • Statens Pensjonskasse
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • Statens seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statstjenestemannsforbundet
 • Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
 • Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Unge funksjonshemmede
 • UNIO Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
 • Universitetet i Tromsø, Institutt for rettsvitenskap
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund