Høring NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap

Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring Farskapsutvalgets utredning NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap. Fastsettelse og endring av foreldreskap med forslag til endringer i barnelovens kapitler om fastsettelse av foreldreskap.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2009

Adopsjonsforum

Akademikerne

Aksjonsgruppen for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre 

Aleneforeldreforeningen

Aleris Helse AS, Oslo

AMATHEA – Rådgivningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Bioteknologinemnda

Bispedømmerådene

Bispemøtet

Datatilsynet

Den norske Advokatforening, Juristenes Hus

Den norske Dommerforening, Juristenes Hus

Den norske jordmorforening

Den norske lægeforening

Departementene

Domstoladministrasjonen

Familiestiftelsen 15. mai

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Foreningen 2 foreldre

Foreningen for partnerskapsbarn

Foreningen for ufrivillig barnløse

Forum for Menn og Omsorg

Fredrikkes hage

Fylkesmannsembetene

GENA – Institutt for DNA-analyse

Haugesund sjukehus

Haukeland universitetssykehus

Helsetilsynet i fylkene

Humanetisk forbund

InorAdopt

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Islamsk Råd Norge

Jordmorforbundet - Norsk Sykepleierforbund

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge UITØ

KILDEN

Kirkens Familievern

Kirkens bymisjon

Kirkerådet

Klinikk Hausken, Haugesund

Kontoret for fri rettshjelp

Krise- og rådgivningstelefonen for menn

Krisesenterforbundet

Krisesentersekretariatet

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

KUN – Senter for kunnskap og likestilling

Likestillingssenteret, Hamar

KVINNFORSK Universitetet i Tromsø

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Medicus As, Trondheim

Mental Helse

MIRA-ressurssenter

Nettverksforumet foreldrerett

Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

Nordisk nettverk for ekteskapet

Norges forskningsråd

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk institutt for by- og regionsforskning

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Organisasjonen Voksne for barn

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Redd Barna

Reform - ressurssenter for menn

Regjeringsadvokaten

Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark

Rettspolitisk forening

Rettsmedisinsk institutt

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samisk høgskole

Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senter for kjønnsforskning, NTNU

Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO

Senter for menneskerettigheter, UiO

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Skattedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Sosialliberal pappagruppe

Statens helsetilsyn

Statistisk Sentralbyrå

St. Olavs hospital, Trondheim

Støttegruppen for feildømte fedre

Sykehuset Telemark

UNIO

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim, NTNU

Universitetssykehuset Nord-Norge

Utlendingsdirektoratet

Verdens barn

Volvat medisinske senter, Oslo

Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS)