Høring - ny forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel av reisegods

Resultat: Forskrift av 10.01.2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/3851 AEL

8.07.2002

Finansdepartementet legger med dette fram forslag om ny forskrift om toll og avgiftsfri innførsel av reisegods og forenklet fortolling, jf. vedlagte høringsnotat. Høringsbrevet med høringsnotat og utkast til forskrift er også lagt ut på Finansdepartementets internettside.

Høringsinstansene bes sørge for at eventuelle underliggende instanser blir gitt anledning til å uttale seg om saken.

Høringsfristen er tirsdag 15. oktober 2002.

Uttalelsene sendes til Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, Postboks 8008 Dep., 0030 Oslo. Høringsuttalelser på mer enn en side bes vedlagt på diskett eller sendt i elektronisk form til e-postadresse atle.lunder@finans.dep.no.

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

Atle E Lunder
førstekonsulent