Høring: Ny modell for avgifts- og gebyrfinansiering av Justervesenets tilsynsvirksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.11.2015

Vår ref.: 15/4214

Nærings- og fiskeridepartementet sender herved forslag til avgifts- og gebyrfinansiering av tilsynsvirksomheten til Justervesenet på høring. Høringen gjelder både omlegging av finansieringsmodell og generell økning av satsene til full kostnadsdekning for tilsynsvirksomheten.

Gjeldende lov om målenheter og måling trådte i kraft 1.1.2008. Formålsbestemmelsen i loven sier at målinger og måleresultater skal være tilfredsstillende nøyaktige ut fra formålet om effektiv bruk av samfunnets ressurser og ivaretakelse av beskyttelsesverdige interesser. Siden 2008 har Justervesenet utført flere samfunnsøkonomiske utredninger på ulike områder for å kartlegge behov for eventuell regelendringer som er nødvendige for å oppnå målenhetslovens formål. Utredningene har vist at andre og nye tilsynsformer er mer samfunnsøkonomisk gunstige enn dagens periodiske kontroll. Justervesenet har derfor de siste årene gjennomført flere forsøksordninger med nye tilsynsformer for å oppnå et mer effektivt tilsyn.

Dagens gebyrmodell legger begrensninger på Justervesenets muligheter til å ta i bruk andre tilsynsformer enn periodisk tilsyn, og bidrar derfor til å opprettholde et statisk og lite effektivt tilsyn i form av periodiske kontroller. Justervesenet har behov for å utføre et mest mulig effektivt tilsyn på de enkelte tilsynsområdene til enhver tid, og det er derfor avgjørende å ha mulighet til å utvikle formen på tilsynet som utøves. Omlegging fra gebyr per tilsyn til årsavgift på flere områder, åpner for andre og nye tilsynsformer, og Justervesenet kan da bl.a. ta i bruk risikobasert tilsyn, stikkprøvebasert tilsyn, informasjonskampanjer og lignende.

Dette forslaget innebærer en vesentlig endring i finansieringen av tilsynsaktiviteten til Justervesenet og de viktigste endringene er:

  • Omlegging fra gebyr til årsavgift for flere av Justervesenets tilsynsområder. Årsavgift vil gi Justervesenet mulighet til å utføre et mest mulig effektivt tilsyn til enhver tid.
  • Innføring av oppfølgingsgebyr når tilsynet avdekker brudd på regelverket.  

Forslaget innebærer at brukere som velger å følge regelverket, og dermed måler riktig, vil få reduserte utgifter til Justervesenet. Oppfølgingsgebyret medfører at kostnadene til oppfølging i langt større grad blir betalt av de som mottar oppfølging, og gebyret vil dermed medføre redusert kryssubsidiering mellom brukere. I tillegg vil det gi brukerne et insentiv til å etterleve regelverket i større grad. Modellen er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat.

Med hjemmel i målenhetsloven § 31 skal finansieringen av tilsynsoppgavene være 100 pst. dekket gjennom gebyrer eller avgift fra brukerne. De siste årene har gebyrinntektene fra tilsynsoppgavene samlet sett ikke dekket de totale kostnadene knyttet til tilsyn. Midler som er bevilget over statsbudsjettet til investeringer og utvikling for å ivareta andre oppgaver i Justervesenet, er derfor brukt til å finansiere tilsynet. Forslaget i høringsnotatet er utformet slik at tilsynsoppgavene er fullfinansiert gjennom brukerfinansiering og slik at kryssubsidiering i størst mulig grad unngås. Det innebærer økt brukerfinansiering med ca. 20 pst. sammenlignet med saldert budsjett 2015. Departementet bemerker spesielt at forslaget om omlegging til ny finansieringsmodell er uavhengig av andelen brukerfinansiering.

Høringen sendes ut med forbehold om at satsene vil tilpasses til Stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2016.

Frist for å sende høringssvar er 24. november 2015.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2457861>

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no.

 

Med hilsen                                                                        
Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)
avdelingsdirektør

Cecilie Bakke Dueled
seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Statsministerens kontor
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Direktoratet for økonomistyring
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fiskeridirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
KS - Kommunesektorens organisasjon
KS Bedrift
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Petroleumsinstitutt
Oljedirektoratet
Statens vegvesen (Vegdirektoratet)
Toll- og avgiftsdirektoratet

Bedriftsforbundet
Dresser Wayne Norge
Energi Norge
Gilbarco-Autotank Norge
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Mettler Toledo Norge
NELFO
NHO Mat og Drikke
NITO
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norges Taxiforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Energiteknikk AS
Norsk Industri
Næringslivets hovedorganisasjon
Precia Molen Scandinavia AS
Scaleit AS
Språkrådet
Sjømat Norge
Virke
Virke - Kiosk, bensin og servicehandel