Høring om 25. konsesjonsrunde

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.08.2020

Vår ref.: 20/1318

Nummererte konsesjonsrunder er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel og omfatter de geologisk minst kjente områdene på sokkelen. Det er i disse områdene det er størst sannsynlighet for å gjøre nye, store funn. Utforskning i disse områdene er derfor avgjørende for å opprettholde produksjons- og aktivitetsnivået på norsk sokkel over tid.

Nummererte konsesjonsrunder baserer seg blant annet på prinsippet om skrittvis utforskning. Skrittvis utforskning legger til rette for en effektiv og rasjonell utforskning av de geologisk minst kjente områdene på norsk sokkel.

Alle områder som er åpnet og tilgjengelig for petroleumsvirksomhet kan inkluderes i en konsesjonsrunde, jf. Prop. 80 S (2017-2018). 25. konsesjonsrunde gjennomføres innenfor de arealmessige rammer Stortinget fastsatte i juni 2020, jf. Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak, jf Innst. 382 S (2019-2020).

Oljedirektoratet har foretatt en petroleumsfaglig vurdering av hvilke områder som bør inngå i 25. konsesjonsrunde. Basert på dette har Olje- og energidepartementet utarbeidet et forslag til utlysning som nå sendes på offentlig høring.

I 25. konsesjonsrunde foreslår departementet å utlyse ni områder som omfatter areal i totalt 136 blokker, hvorav 11 i Norskehavet og 125 i Barentshavet, jf. vedlagte kart. 

I høringsrunden bes det kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at siste forvaltningsplan (Meld. St. 20 (2019-2020)) ble behandlet, jf. Meld. St. 28 (2010-2011).

Kommentarer må være Olje- og energidepartementet i hende innen 26. august 2020.

Med hilsen

 

Gunnar Hognestad (e.f)

avdelingsdirektør                                             Bjørnar Gilje

                                                                            underdirektør

Agder fylkeskommune

Aker BP ASA

Akvaplan-niva AS

Arbeids- og sosialdepartementet

AS Norske Shell

Barne- og familiedepartementet

CapeOmega AS

Capricorn Norge AS

Chrysaor Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

DNO Norge AS

Edison Norge AS

Equinor Energy AS

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Helse- og omsorgsdepartementet

Idemitsu Petroleum Norge AS

Industri Energi

Ineos E&P Norge AS

Innlandet fylkeskommune

INPEX Norge AS

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KUFPEC Norway AS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lime Petroleum AS

Lotos Exploration & Production Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Lundin Energy Norway AS

M Vest Energy AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Mime Petroleum AS

MOL Norge AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Neptune Energy Norge AS

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges geologiske undersøkelse

Norges kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

North E&P AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OKEA ASA

OMV (Norge) AS

ONE-Dyas Norge AS

Oslo kommune

Pandion Energy AS

Petoro AS

Petro Arctic

Petroleumstilsynet

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream Norway AS

Repsol Norge AS

Riksantikvaren

RN Nordic Oil AS (Rosneft)

Rogaland fylkeskommune

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

SINTEF Industri

Sjøfartsdirektoratet

Source Energy

Spirit Energy Norway AS

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

Suncor Energy Norge AS

Sval Energi AS

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Total E&P Norge AS

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

Trøndelag fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Vår Energi AS

Wellesley Petroleum AS

Wintershall DEA Norge AS

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation

Agder fylkeskommune

Aker BP ASA

Akvaplan-niva AS

Arbeids- og sosialdepartementet

AS Norske Shell

Barne- og familiedepartementet

CapeOmega AS

Capricorn Norge AS

Chrysaor Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

DNO Norge AS

Edison Norge AS

Equinor Energy AS

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Helse- og omsorgsdepartementet

Idemitsu Petroleum Norge AS

Industri Energi

Ineos E&P Norge AS

Innlandet fylkeskommune

INPEX Norge AS

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KUFPEC Norway AS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lime Petroleum AS

Lotos Exploration & Production Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Lundin Energy Norway AS

M Vest Energy AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Mime Petroleum AS

MOL Norge AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Neptune Energy Norge AS

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges geologiske undersøkelse

Norges kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

North E&P AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OKEA ASA

OMV (Norge) AS

ONE-Dyas Norge AS

Oslo kommune

Pandion Energy AS

Petoro AS

Petro Arctic

Petroleumstilsynet

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream Norway AS

Repsol Norge AS

Riksantikvaren

RN Nordic Oil AS (Rosneft)

Rogaland fylkeskommune

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

SINTEF Industri

Sjøfartsdirektoratet

Source Energy

Spirit Energy Norway AS

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

Suncor Energy Norge AS

Sval Energi AS

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Total E&P Norge AS

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

Trøndelag fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Vår Energi AS

Wellesley Petroleum AS

Wintershall DEA Norge AS

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation