Høring om elektronisk overlevering av omsetningsoppgaver

Høringsfrist 12.02.2001

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/1191 SA Cbe/KR

22.12.2000

Høringsnotat om elektronisk overlevering av omsetningsoppgaver etter merverdiavgiftsloven

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag vedrørende elektronisk overlevering av omsetningsoppgaver.

I høringsnotatet går departementet inn for at det innføres hjemmel i merverdiavgiftsloven til elektronisk overlevering av omsetningsoppgaver til avgiftsmyndighetene. Det vises til høringsnotatet for en nærmere beskrivelse. Departementet foreslår at ordningen hjemles i merverdiavgiftsloven § 29 nytt sjette ledd.

Departementet ønsker kommentarer både til løsninger og utkast til lovtekst.

Høringsfristen er 12. februar 2001.

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.

ekspedisjonssjef

Helle Harbou-Hals

avdelingsdirektør

Vedlegg

Saksbehandler: Christoffer Bergene (tlf. 22 24 44 44)