Høring om endring av den toll- og avgiftsfrie alkoholkvoten (taxfree-kvoten)

Høringsfrist: 26. juni 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

06/243 SA FR/rla

22.05.06

Høring om endring av den toll- og avgiftsfrie alkoholkvoten (taxfree-kvoten)

Finansdepartementet legger her fram høringssak med forslag om endring av den toll- og avgiftsfrie alkoholkvoten (”taxfree-kvoten”), jf. forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods (reisegodsforskriften) § 4 første ledd. Endringen innebærer en viss justering av den avgiftsfrie kvoten for så vidt gjelder drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent (øl/vin). Finansdepartementet arbeider med sikte på at endringen eventuelt kan tre i kraft fra 1. juli 2006.

Vi ber om å motta høringssvar innen 26. juni 2006. Se nærmere punkt 7 nedenfor.

Vi anmoder også høringsinstansene om å sende høringssaken videre til ev. underliggende instanser.

  1. Bakgrunn

Bakgrunnen for forslaget er Stortingets behandling 4. april 2006 av dokument 8:14 (2005-2006) fremmet av stortingsrepresentantene Ulf Leirstein og Gjermund Hagesæter med forslag om heving av innførselskvotene for alkohol og tobakk mv. Forslaget ble ikke bifalt, men Finanskomiteens flertall hadde følgende merknad:

”Komiteens flertall ser at dagens innførselskvote ikke er tilpasset de fysiske enhetene i salg og at dette kan føre til redusert forståelse for kvotereglene. Flertallet ber derfor om at Regjeringen i sitt videre arbeid vurderer om det er hensiktsmessig med en moderat justering for å øke legitimiteten til et strengt alkoholregime i Norge.”

Det fremgår at også Høyre, Venstre og Frp stemte for at Regjeringen skal foreta ”nødvendige endringer slik at den norske tollfrie innførselskvoten for alkohol får en større fleksibilitet innenfor dagens samlede totalmengde volumprosent alkohol”.

For å følge opp dette foreslår Finansdepartementet en justering av den avgiftsfrie kvoten som nevnt under punkt 5.

  1. Gjeldende regler

Gjeldende kvoter for innførsel av avgiftsfrie varer fremgår av Finansdepartementets forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og fortolling av reisegods (reisegodsforskriften).

Etter gjeldende regler kan følgende alkoholvarer medbringes fra utlandet uten at det påløper norske avgifter (kvoten forutsetter opphold i utlandet over 24 timer og inngår i den totale verdigrensen på kr 6000 for alle varer kjøpt avgiftsfritt):

1 liter sprit og 1 liter vin/øl, eller 2 liter vin/øl. I tillegg 2 liter øl/rusbrus.

For opphold under 24 timer kan det ikke medbringes varer kjøpt uten avgift i utlandet (taxfree-varer), men kun varer kjøpt i beskattet stand (med avgift). Verdigrensen er da kr 3000 og samme kvoten som ovenfor gjelder.

  1. Den historiske bakgrunnen for kvoten

Historisk er grunnlaget for ”kvoten” Konvensjonen 4. juni 1954 om toll-lettelser for turister, som påla avtalepartene bl.a. å åpne for toll- og avgiftsfri innførsel av bl.a.: ”one regular-size bottle of wine and one-quarter litre of spirits” som reisegods. Den norske kvoten for alkohol og tobakk var gjenstand for hyppige endringer tidligere, men har nå ikke vært endret siden 1982.

  1. Regler om avgiftsfri kvote i EU

Taxfree-ordningen internt i EU ble avskaffet 1. juli 1999. Internt i EU skal varer til privat bruk avgiftslegges i kjøpslandet. I EU er det fastsatt veiledende kvoter for innførsel av beskattet vare (sprit, øl og tobakk). EU kvotene er betydelige (bl.a. 90 liter vin), og må ikke forveksles med regler for avgiftsfrie kvoter.

For reisende inn til EU fra tredjeland er det fastsatt en liknende avgiftsfri kvote som for reisende inn til Norge, jf. EUs Rådsdirektiv 1969/169/EF av 28. mai 1969 om harmonisering av lovgivning om fritak for omsetningsavgifter og særavgifter ved innførsel for reisende i internasjonal trafikk, artikkel 4. EU-kommisjonen har for øvrig nylig lagt frem forslag til nye reisegodsbestemmelser for innreise fra tredjeland. Endringene er foreslått gjort gjeldende fra 1. januar 2007. Forslaget innebærer at verdigrensen for toll- og avgiftsfritt reisegods økes fra 175 euro til 500 euro for flypassasjerer og til 220 euro for andre reisende. Det foreslås også å innføre en mengdebegrensning på 16 liter for avgiftsfritt øl og å øke kvoten for vin fra 2 til 4 liter. Nærmere informasjon om forslaget fra EU kommisjonen er å finne her, og her.

  1. Forslag til ny kvote

Finansdepartementet viser til at hovedformålet med reisegodsforskriften er å gi et begrenset toll- og avgiftsfritak for privatpersoner. Dette sikrer en smidig grensepassering, og for turister som kommer til Norge er det også en gjennomføring av Norges folkerettslige forpliktelser. Toll- og avgiftsfri innførsel av reisegods bør først og fremst begrenses ut fra provenybetraktninger og hensynet til konkurransevilkårene for norsk næringsliv.

Stortingsflertallet har vist til at dagens alkoholkvoter ikke samsvarer med de fysiske enhetene som er i salg. Dagens kvote for innførsel av alkohol tillater eksempelvis ikke innførsel av 3-liters kartonger med vin for en enkeltperson. I tillegg er dagens kvote for vin (1 liter) ikke tilpasset innholdet i vanlige vinflasker (0,75 liter). Det er derfor grunn til å tro at en del overskrider vinkvoten sin, eller i stedet kjøper sterkvin, hvor utvalget av literflasker er langt større.

For å oppnå større grad av samsvar mellom kvotene, de fysiske enhetene som er i salg og den alminnelige rettsoppfatningen hos brede lag av publikum foreslås det en justering av gjeldende alkoholkvoter. Dette vil også medvirke til en enklere tollkontroll.

Forslaget innebærer at den reisende avgiftsfritt vil kunne ta med seg 1 liter brennevin og 1,5 liter vin (to flasker) eller 3 liter vin (fire flasker). Det gjøres oppmerksom på at det i stedet for vin kan tas med andre alkoholholdige drikkevarer innenfor samme alkoholinnholdsnivå og samme kvote, eksempelvis øl/rusbrus. Det foreslås for øvrig ingen endringer av den ordinære ølkvoten som i dag er 2 liter i tillegg til brennevin/vin. Vi viser til vedlagte forslag til forskriftsendring.

  1. Økonomiske og administrative konsekvenser

En justering av innførselskvotene vil ha provenyvirkninger. Økt kvote gjør det mulig for reisende å ta med seg mer vin fra andre land eller fra taxfree-butikker på ferger og flyplasser. Økt privat innførsel fører til at innenlands avgiftsbelagt omsetning går ned. Forslaget om justering av kvotene antas på usikkert grunnlag å gi et provenytap på om lag 85 mill. kroner på årsbasis. Ved en eventuell endring fra 1. juli anslås provenyvirkningen på inneværende års budsjett til om lag 35 mill. kroner.

Forslaget antas for øvrig å ha små administrative konsekvenser. For toll- og avgiftsetaten antas forslaget å innebære noe redusert ressursbehov knyttet til småsmugling.

  1. Høringsfrist

Etter utredningsinstruksen kan høringsfristen i enkelte tilfeller være mindre enn seks uker, jf. instruksens punkt 1.3. Beslutning om dette må fastsettes av statsråden i fagdepartementet. Finansministeren har i denne saken funnet grunn til å fravike instruksen slik at det gis fem ukers høringsfrist, dvs. til mandag 26. juni. Begrunnelsen er at sakens karakter ikke tilsier behov for høringsfrist inn i normal ferieavvikling og at det er ønskelig at en eventuell endring kan tre i kraft 1. juli 2006.

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

Fredrik Robsahm
seniorrådgiver


Vedlegg – forslag til forskriftsendring

Forskrift om endring av forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods

Fastsatt av Finansdepartementet xx. xx 2006 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 6 og § 11 nr. 10, lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 62 femte ledd og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I

I forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods gjøres følgende endring:

§ 4 første ledd bokstav a skal lyde:

  1. 1 liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent og 1,5 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent, eller 3 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent.

II

Endringen trer i kraft fra x. xx 2006.

Barne- og likestillingsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Akademikerne

AS Vinmonopolet

Barneombudet

Bedriftsforbundet

Bryggeri- og mineralvannforeningen (BROM)

Fagforbundet

Fagrådet innen Rusvernet i Norge

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Handelens Ølsalgsråd (HØR)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF)

IOGT

KS (Kommunenes Sentralforbund)

Konkurransetilsynet

Kristelig Folkepartis Ungdom

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)

Norges Colonialgrossisters Forbund (NCF)

Norges Godtemplar Ungdomsforbund (NGU)

Norges Grossistforbund

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norges Røde Kors

Norges Rederiforbund

Norsk Flygerforbund

Norsk Kabinforening

Norsk Tjenestemannslag

Norske Maritime Leverandører

Næringslivets Hovedorganisasjon

Politidirektoratet

Reisebransjeseksjonen i HSH

Redd Barna

Rederienes Landsforening

Reiselivsbedriftenes landsforening (RBL)

Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)

Toll- og avgiftsdirektoratet

Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Arbeidernes kommunistiske parti (marxist-leninistene), Kvinneutvalget v/Jorun Gulbrandsen

Det Liberale Folkeparti, Sekretariatet

Det Norske Arbeiderpartiet Kvinnesekretariatet

Høyrekvinners Landsforbund

Kristelig Folkepartis Kvinner

Norges Kommunistiske Parti

Norges Venstrekvinnelag

Rød Valgallianse, v/Kvinneansvarlige

Senterkvinnene

Det Liberale Folkeparti, DLF

Det Norske Arbeiderparti

Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon

Høyres Hovedorganisasjon

Kristelig Folkeparti

Norges Kommunistiske Parti

Rød Valgallianse

Senterpartiets hovedorganisasjon

Sosialistisk Venstreparti

Venstres kontorer