Høring - om endring av fiskeriforbudsloven

Forslag om å endre fiskeriforbudsloven med henhold til nasjonalitets- og bostedskravet i § 3 annet ledd - høringsfrist 26. mai

Høringsfrist: 26. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fiskeridirektoratet
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
Innovasjon Norge
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norsk Sjømannsforbund
Salgslagenes samarbeidsråd
Sametinget
Sjef Kystvakten
Sør-Norges Trålerlag
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Kyst-og fjordfiskarlag
Norges naturvernforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Rederiforeningen for ringnotfartøy u/70 fot

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Riksrevisjonen
Utenriksdepartementet

Akershus Fylkeskommune
Aust-Agder Fylkeskommune
Buskerud Fylkeskommune
Finnmark Fylkeskommune
Hordaland Fylkeskommune
Landsdelsutvalget for Nord Norge
Møre- og Romsdal fylkeskommune
Nord -Trøndelag Fylkeskommune
Nordland Fylkeskommune
Oslo Kommune
Rogaland fylkeskommune
Samarbeidsrådet for Vest-og Sørlandet
Sogn-og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Telemark Fylkeskommune
Troms Fylkeskommune
Vest-Agder Fylkeskommune
Vestfold Fylkeskommune
Østfold Fylkeskommune