Høring om endring av forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune

Resultat: Endring fastsatt 17. desember 2010 i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2010

Vår ref.: 201001178-/KLO

Arbeidsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endring i forskrift
22. april 1997 nr. 375 om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune. Utkast til endringsforskrift følger vedlagt. Forslaget er en tilpasning til endret alderspensjon i folketrygden og ordinær offentlig tjenestepensjon fra 2011, og tilsvarer det som foreslås overfor stortingsrepresentanter mv. i Prop. 19 L (2010–2011).

Forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune er hjemlet i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Av lovens § 43 framgår at kommunestyret og fylkestinget kan vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte i kommunen eller fylkeskommunen. Kongen er gitt myndighet til å fastsette nærmere bestemmelser om slike pensjonsordninger. Arbeidsdepartementet er gjennom kongelig resolusjon av 18. desember 1992 nr. 1079 gitt fullmakt til å treffe de avgjørelser som er tillagt Kongen i kommuneloven § 43.

Forskriften viser i dag i stor grad til beregningsreglene som gjelder i lov om Statens pensjonskasse. I § 4 første ledd framgår følgende: ”Pensjonsytelsene ved full opptjening kan ikke være høyere enn eller av annen art enn det som følger av lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse.”  Et særskilt forhold som gjelder pensjonsordninger for folkevalgte i kommuner eller fylkeskommuner, er opptjeningsreglene. Full opptjeningstid er 16 år.

Gjennom forskriftens § 4 første ledd følges reglene om regulering av pensjoner under opptjening og utbetaling som gjelder i Statens pensjonskasse.

I Statens pensjonskasse er det fra 1.1.2011 vedtatt nye regler om levealdersjustering og ny regulering av pensjonsytelser under opptjening og utbetaling. Det vises i den sammenheng til lov 25. juni 2010 nr. 29 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009), jfr. Prop. 107 L (2009–2010) og Innst. 360 L (2009-2010). Endringene som er vedtatt med hensyn til levealdersjustering og samordning gjelder for de årskullene som omfattes av levealdersjusteringen i folketrygden, og får sin alders¬pensjon fra folketrygden i sin helhet opptjent og beregnet etter dagens regler. Det vil si at endringene får virkning for personer i 1943-kullet til og med 1953-kullet. De nye opptjenings- og beregningsreglene i folketrygden, som vil innføres gradvis fra og med 1954-årskullet, vil kreve ytterligere tilpasninger, blant annet i samordningsregelverket. Departementet varslet i Prop. 107 L (2009-2010) punkt 1.2 at forslag til nødvendige lovendringer vil bli fremmet senere.

Pensjonsregelverket i kommunal sektor og i helseforetakene tilsvarer i all hovedsak regelverket i Statens pensjonskasse.  I tariffoppgjøret våren 2010 ble det avtalt en tilsvarende endring av regelverket for tjenestepensjon og AFP i kommunal sektor og helseforetak som er vedtatt i statlig sektor.

De vedtatte endringene i offentlig tjenestepensjon innebærer at både alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger (bruttopensjonen) og samordningsfradraget for alderspensjon fra folketrygden skal levealdersjusteres ved bruk av forholdstallene i folketrygden. Levealdersjustering og samordning skal skje tidligst fra 67 år. I tilfeller der alderspensjon fra folketrygden er tatt ut tidligere enn 67 år, skal samordningen skje som om folketrygden var tatt ut ved 67 år. Brutto tjenestepensjon kan økes ved å fortsette i arbeid etter 67 år, men ikke mer enn til en har kompensert for effekten av levealdersjusteringen, det vil si inntil pensjonen ved full opptjeningstid utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Endringene betyr at levealdersjusteringen gjennomføres på hele pensjonen for all opptjening, det vil si på samme måte som i folketrygden. En individuell garanti for årskullene til og med 1958-kullet sikrer personer med full opptjening en pensjon på minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 67 år. Det vil si at samlet pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen etter levealdersjustering og samordning skal utgjøre minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Blir samlet pensjon lavere enn det garanterte nivået, skal det utbetales et garantitillegg fra tjenestepensjonsordningen som sikrer at samlet pensjon når det garanterte nivået. For personer som har mindre enn full opptjeningstid skal den individuelle garantien gjelde forholdsmessig.

De vedtatte endringene innbærer videre at reguleringen av offentlige tjenestepensjoner endres fra 1.1.2011. Alderspensjon under utbetaling skal reguleres med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Oppsatte rettigheter, det vil si rettigheter for personer som fratrer sin stilling uten rett til straks å få pensjon, skal reguleres med lønnsveksten fram til uttakstidspunktet. For medlemmer som har mottatt alderspensjon etter særaldersgrense (stillinger med lavere aldersgrense enn 70 år), skal pensjonsgrunnlaget omregnes ved 67 år ved at det oppreguleres med lønnsveksten fra fratredelsesalderen til 67 år. Uføre- og etterlattepensjon skal reguleres med lønnsveksten fram til 67 år. Etter fylte 67 år reguleres disse pensjonene med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent.

De vedtatte bestemmelsene om levealdersjustering og ny regulering av pensjonsytelser under opptjening og under utbetaling i Statens pensjonskasse, omfatter også pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune, jfr. forskriftens § 4 første ledd.

Departementets forslag til endring i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune gjelder en tilpasning av den individuelle garantien som framgår av lov om Statens pensjonskasse § 24 a til de folkevalgtes særskilte opptjeningsregler. Etter lov om Statens pensjonskasse § 24 a gis det et garantert samlet pensjonsnivå av alderspensjonen fra folketrygden og Statens pensjonskasse på 66 prosent til medlemmer som 1. januar 2011 har 15 år eller mindre igjen til fylte 67 år og som har 30 års tjenestetid eller mer. Ved kortere tjenestetid gjelder en forholdsmessig garanti. Siden opptjeningstiden i pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune er 16 år, foreslås det at dette også gjenspeiles i forskriften i forhold til den individuelle garantien.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at det i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune gis et nytt fjerde ledd i § 4:
”Medlem kan ha krav på et garantert pensjonsnivå, jfr. reglene i lov om Statens pensjonskasse § 24 a, likevel slik at for folkevalgte som har 16 års funksjonstid eller mer, utgjør det garanterte pensjonsnivået 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. For folkevalgte som har mindre enn 16 års funksjonstid, utgjør det garanterte pensjonsnivået et forholdsmessig beløp.”

Forslaget til nytt fjerde ledd i § 4 tilsvarer forslaget som knytter seg til stortingsrepresentanter i Prop. 19 L (2010–2011). 

Forslagene vil berøre få personer. De vil derfor ikke ha økonomiske konsekvenser av betydning, og små administrative konsekvenser for Statens pensjonskasse. I denne sammenheng vises det til kapittel 9 og 10 i Prop. 19L (2010–2011) Endringer i lovgivningen om pensjonsordninger for stortingsrepresentante, statsråder, høyesterettsdommere m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011).

I Prop. 19 L (2010–2011) framgår det at departementet tar sikte på å fremme forslag til lov om ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringens medlemmer i løpet av 2011. Forslaget vil bygge på Innst. 83 S (2009-2010) fra Stortingets presidentskap og forslaget fra utvalget som ble nedsatt av Presidentskapet, jfr Dokument nr. 19 (2008-2009). Siden pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune ligner på pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, vurderer departementet å foreslå også tilsvarende ny ordning for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune. Vi vil komme nærmere tilbake til eventuelle forslag om dette. 

Normalt kreves det at høringsfristen settes til minst på 3 måneder. Imidlertid er det viktig at tilpasningene i forskriften får virkning fra 1.1.2011. Dette er tidspunktet da øvrige endringer i lov om Statens pensjonskasse, som forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune viser til, får virkning. Endringene som er vedtatt i lov om Statens pensjonskasse og lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser har tidligere vært på høring.

Det settes av denne grunn en forkortet høringsfrist til torsdag 9. desember 2010.
Uttalelsene sendes til Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo. Vi ber også om at de sendes på e-post til elh@ad.dep.no

Med hilsen


Simen Fremmergård (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                          Knut Lorentsen
                                                                          seniorrådgiver

 

Vedlegg

Forskrift om endring i forskrift 22. april 1997 nr. 375 om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune

Fastsatt av Arbeidsdepartementet …… med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 43, jfr. kgl.res. 18. desember 1992 nr. 1079.

 

I


I
forskrift 22. april 1997 nr. 375 om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune gjøres følgende endring:

 

§ 4 nytt fjerde ledd skal lyde:

Medlem kan ha krav på et garantert pensjonsnivå, jfr. reglene i lov om Statens pensjonskasse § 24 a, likevel slik at for folkevalgte som har 16 års funksjonstid eller mer, utgjør det garanterte pensjonsnivået 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. For folkevalgte som har mindre enn 16 års funksjonstid, utgjør det garanterte pensjonsnivået et forholdsmessig beløp.

 

II

 

Endringen trer i kraft 1. januar 2011.

 

 

 • Akademikerne
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens fellesorganisasjon
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • LO
 • Pensjonskasseforeningen
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Merknader:

 

Ingen merknader

 • Pensjonskasseforeningen
 • Kommunal- og regionaldepartementet
Til toppen