Høring om endring av petroleumsskatteloven

Avskrivning av produksjonsinnretninger og rørledningsanlegg for gass tilknyttet storskala nedkjølingsanlegg (LNG)Resultat: Ot.prp. nr. 16 (2001-2002)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: