Høring om endring av petroleumsskatteloven

Avskrivning av produksjonsinnretninger og rørledningsanlegg for gass tilknyttet storskala nedkjølingsanlegg (LNG)Resultat: Ot.prp. nr. 16 (2001-2002)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Statoil
Oljeindustriens landsforening
Oljeskattekontoret

Deres ref

Vår ref

Dato

00/2258 SA SBS/rla

13.09.2001

Forslag om endring av petroelumsskatteloven - avskrivning av produksjonsinnretinger og rørledningsanlegg for gass tilknyttet storskala nedkjølingsanlegg (LNG)

Statoil og de andre rettighetshaverne i Snøhvit-lisensen har i lengre tid vurdert utbygging av de store gassforekomstene i Snøhvit-området. På grunn av de lange transportavstandene til markedene er det ikke lønnsomt å bygge en rørledning for å transportere gassen til kontinentet. Det legges derfor opp til å kjøle ned gassen til flytende form (LNG) og transportere den til markedene med skip.

Snøhvit-prosjektet har betydelige regionale virkninger. Disse virkningene knytter seg både til dette prosjektet og til åpning av petroleumsutvinning i Barentshavet. Samtidig er det behov for å tilføre aktivitet som kan styrke den industrielle kompetansen i Nord-Norge. Finansdepartementet har i forbindelse med utsikten til en mulig utbygging av Snøhvit vurdert de skattemessige rammebetingelsene for feltutbygginger som på grunn av manglende rørtransportalternativer for gasseksport, eventuelt må baseres på eksport av gassen i form av LNG.

Finansdepartementet har funnet grunnlag for å ville foreslå en generell endring av § 3 i petroleumsskatteloven. Endringen innebærer forserte avskrivninger for driftsmidler der formålet i henhold til godkjent plan etter petroleumsloven er produksjon og rørledningstransport av gass som skal nedkjøles til flytende form. I stedet for avskrivning etter de ordinære reglene i petroleumsskatteloven § 3 b med 16 2/3 pst. hvert år, foreslår Finansdepartementet ett av følgende to alternativer:

  1. Avskrivning med 50 pst. hvert år
  2. Avskrivning med 33 1/3 pst. hvert år

Finansdepartementet har i brev av 18. juni 2001 til Snøhvit-rettighetshaverne vedtatt at følgende virksomheter ikke skal anses omfattet av petroleumsskattelovens virkeområde:

  • Fjerning av CO2, kvikksølv og vann
  • Nedkjøling av av gasstrømmen til LNG, herunder utskilling av LPG
  • Lagring og utskipning av ferdig produsert LNG og LPG

Dersom dette vedtaket opprettholdes, tar Finansdepartementet sikte på å benytte alternativet med 50 pst. avskrivning hvert år. Alternativt kan departementet etter anmodning fra rettighetshaverne treffe nytt vedtak om at LNG-anlegget er omfattet av petroleumsskattelovens virkeområde. Avskrivningsgrunnlaget innenfor petroleumsskattelovens virkeområde blir i så fall bredere, slik at departementet da tar sikte på å benytte alternativet med 33 1/3 pst. avskrivning hvert år.

En endring av petroleumsskatteloven § 3 b i samsvar med ovenstående, vil føre til en tilsvarende endring i de symmetriske bestemmelsene i petroleumsskatteloven § 3 f om realisasjon av driftsmidler.

Finansdepartementet vil fastsette en ny bestemmelse i petroleumsskatteforskriften. Forskriften vil stadfeste og utdype at tariffer mellom beslektede parter for behandling av ilandført gass skal fastsettes kostnadsriktig ut fra hva de ville blitt under tilsvarende faktiske forhold ved forhandlinger mellom uavhengige parter (armlengdeprinsippet). Tariffene for Snøhvit-prosjektet vil bli behandlet på ordinær måte i samsvar med en slik forskrift. Innenfor rammen av forskriften vil det forholdsvis omfattende anlegget på Melkøya kunne gi grunnlag for en høyere tariff enn et mindre omfattende landanlegg. Ved vurderingen av risikoen i prosjektet vil det videre kunne ses hen til at Snøhvit er første utbygging i et nytt havområde.

Departementet vil i tillegg vurdere hvordan forutberegneligheten omkring den skattemessige behandlingen av behandlingstariffer kan økes ytterligere. En mulighet vil kunne være å la slike spørsmål omfattes av ordningen med bindende forhåndsuttalelser.

Forslagene ovenfor innebærer en generell endring i § 3 i petroleumsskatteloven. Nærings- og handelsdepartementet vil likevel vurdere om tiltaket må notifiseres i forhold til reglene om statsstøtte i EØS-avtalen.

De miljømessige konsekvensene av Snøhvit-prosjektet vil på vanlig måte bli vurdert i forbindelse med behandling av plan for utbygging og drift.

Finansdepartementene ber om synspunkter på hvilket av de to alternativene for skatteregime og avskrivningstid som bør velges. Utkast til lovtekst for alternativene er vedlagt.

Frist for å gi synspunkter er torsdag 20. september 2001.

Med hilsen
Stig Sollund e.f.
ekspedisjonssjef

Ruth Didriksen
avdelingsdirektør

Utkast til ny lovbestemmelse om avskrivning av innretninger for produksjon og rørledningstransport av gass som skal nedkjøles til flytende form

Petroleumsskatteloven § 3 bokstav b første ledd lyder slik:

”Det gis ikke fradrag etter reglene i skatteloven §§ 14-30 til 14-48. Utgifter til erverv av rørledning og produksjonsinnretning med de installasjoner som er en del av eller tilknyttet slik innretning, kan kreves avskrevet med inntil 16 2/3 pst pr år fra og med det år utgiftene er pådratt. Departementet kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsen i foregående punktum.”

Det foreslås følgende endring i bestemmelsen:

§ 3 bokstav b første ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Kostpris for driftsmidler som nevnt i foregående punktum kan kreves avskrevet med inntil [50 eller 33 1/3 pst] pr år fra og med det år utgiftene er pådratt, når formålet i henhold til godkjent plan etter petroleumsloven er produksjon og rørledningstransport av gass som skal nedkjøles til flytende form i nytt storskala 1Avgrenses nærmere i merknadene til lovforslaget i proposisjonen. nedkjølingsanlegg.

Gjeldende tredje punktum blir nytt fjerde punktum.

§ 3 bokstav f annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Ved realisasjon av driftsmiddel som nevnt i § 3 b første ledd tredje punktum skal gevinst inntektsføres med minst [50 eller 33 1/3 pst] pr år og tap være tilsvarende fradragsberettiget.

Gjeldende tredje punktum blir nytt fjerde punktum

Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2002.