Høring om endring i gradsforskriften - master i rettsvitenskap

Kunnskapsdepartementet nedsatte i mars 2011 en arbeidsgruppe som fikk i mandat å vurdere behovet for juridisk kompetanse i arbeidsmarkedet frem mot 2025, og om de juridiske utdanningstilbudene som eksisterer i dag møter de behov samfunnet har for juridisk kompetanse. En av gruppens anbefalinger var at det blir anledning til å dele den eksisterende masterutdanningen opp i en bachelor- og en mastergrad.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.06.2015

Vår ref.: 15/1952

Kunnskapsdepartementet foreslår å ta denne anbefalingen til følge og sender derfor på høring forslag om endringer i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler av 16. desember 2005 nr. 1574.

 

I praksis gir institusjonene tilleggsbetegnelser som viser hvilket fagfelt en bachelor- eller masterutdanningen tilhører. Det er institusjonene selv som fastsetter tilleggsbetegnelsene. For den 5-årige graden ”Master i rettsvitenskap” er tilleggsbetegnelsen ”i rettsvitenskap” en del av gradsbetegnelsen fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Dette innebærer at tittelen ”Master i rettsvitenskap” beskyttet, og bare kan benyttes av de utdanningsinstitusjonene som er gitt adgang til å bruke den etter forskriften. Utvalget mente at det ikke bør opprettes master i rettsvitenskap ved flere institusjoner.

 

Departementet mener at det bør være valgfritt for de institusjonene som i dag gir mastergrad i rettsvitenskap om de ønsker å gå over til en modell med bachelor- og mastergrad. Det vil fortsatt bare være de utdanningsinstitusjonene som i dag tilbyr en femårig mastergrad i rettsvitenskap som skal kunne gi tittelen ”Master i rettsvitenskap”. Dette er Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Forslag til endring i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler §§ 2, 3 og 4:

§ 2. Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

……

7. Master i rettsvitenskap, normert studietid 5 år. Dette kan være en integrert master, 5 år, eller bachelor og master, 3+2 år.

 

§ 3. Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

…….

7. Master i rettsvitenskap, normert studietid 5 år. Dette kan være en integrert master, 5 år, eller bachelor og master, 3+2 år.

 

§ 4. Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet kan tildele følgende grader som gir rett til tilsvarende tittel, med normert studietid som angitt:

…….

8. Master i rettsvitenskap, normert studietid 5 år. Dette kan være en integrert master, 5 år, eller en bachelor og master, 3+2 år.

 

Departementet tar sikte på å fastsette endringsforskriften slik at den kan iverksettes fra 1. januar 2016.

 

Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet innen 26. juni 2015.Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser: http://regjeringen.no/id 2404812.

Høringssvar kan sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Med hilsen                                                            

Anne Grøholt (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Irene Tveite-Strand

                                                                                          seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Universiteter og høyskoler

Universitets- og høgskolerådet

Netteverk for private høyskoler

NOKUT

Norsk studentorganisasjon

Advokatforeningen

Norges juristforbund

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Til toppen