Høring om endring i gradsforskriften - master i rettsvitenskap

Kunnskapsdepartementet nedsatte i mars 2011 en arbeidsgruppe som fikk i mandat å vurdere behovet for juridisk kompetanse i arbeidsmarkedet frem mot 2025, og om de juridiske utdanningstilbudene som eksisterer i dag møter de behov samfunnet har for juridisk kompetanse. En av gruppens anbefalinger var at det blir anledning til å dele den eksisterende masterutdanningen opp i en bachelor- og en mastergrad.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.06.2015