Høring om endringer i alkoholregelverket

- herunder normerte regler for inndragning av bevilling og økte krav til kontroll med bevillinger

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.01.2014

Vår ref.:

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i alkohollovgivningen på høring.

 Høringsnotatet inneholder forslag til nasjonale krav til kommunenes reaksjon ved brudd på alkoholloven, økte krav til kommunenes kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, endringer knyttet til bevillingsgebyrene og endringer knyttet til kunnskapsprøven. Forslagene er en oppfølging av Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk.

 Høringsfristen er 17. januar 2014.

 Det bes om at høringsuttalelsene sendes til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

 Høringsuttalelser kan også sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no innen samme frist.

 Med vennlig hilsen                                                                                                     

Geir Stene-Larsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Lilly Sofie Ottesen
                                                                                          avdelingsdirektør

Actis
Akademikerne
Anonyme alkoholikere, Servicekontoret
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF)
AS Vinmonopolet
Av-og-til
Barneombudet
Blå Kors
Bryggeri- og drikkevareforeningen
Datatilsynet
De norske lenker
Den norske legeforening
Departementene
Det Hvite Bånd
Det Norske Totalavholdsselskap
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Familieklubbene
Fondet for Forskning og Folkeopplysning om Edruskap
Forbrukerombudet
Forbundet mot rusgift
FORUT
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handelens ølsalgsråd
Helsedirektoratet
IOGT-Norge
Juba
Juvente
Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Konkurransetilsynet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets kommuner
Landets politidistrikt
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for utekontakter
Landslaget for rusfri oppvekst
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
MA - rusfri trafikk og livsstil
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Colonialgrossisters forbund
Norges handikapforbund
Norske Vinklubbers forbund
Norsk helse- og avholdsforbund
Norsk Narkotikapolitiforening
Norske Jernbaners Avantgard
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
NHO Reiseliv
Pilsens venner
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Samarbeidsforum for norske kollektiv
Små alkoholprodusenters forening
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Ungdom mot narkotika
UNIO
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)