Høring om endringer i EURES-regelverket

Forordning (EU) 2016/589 om et europeisk nettverk for arbeidsformidling (EURES), tilgang til mobilitetstjenester for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 13. april 2016 og trådte i kraft 12.mai 2016. I dette høringsnotatet foreslår departementet endringer i EØS-arbeidstakarlova for å gjennomføre forordning (EU) 2016/589 i norsk rett. Høringsnotatet omhandler også syv tilhørende gjennomføringsbeslutninger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.05.2020

Vår ref.: 20/1802

Forordning (EU) 2016/589 om et europeisk nettverk for arbeidsformidling (EURES), tilgang til mobilitetstjenester for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 13. april 2016 og trådte i kraft 12.mai 2016. I dette høringsnotatet foreslår departementet endringer i EØS-arbeidstakarlova for å gjennomføre forordning (EU) 2016/589 i norsk rett. Høringsnotatet omhandler også syv tilhørende gjennomføringsbeslutninger.

Forordning (EU) 2016/589 har som formål å fremme jobbmobilitet i EU/EØS-området og skal legge til rette for fri bevegelighet av arbeidskraft gjennom et felles rammeverk for samarbeid mellom medlemsstatene.

Departementet foreslår at forordningen og de syv gjennomføringsbeslutningene innlemmes i norsk rett ved inkorporasjon i  lov av 14. desember 2012 nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 om fri rørsle av arbeidstakar innafor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova).

Foreløpig norsk oversettelse av forordningen og de syv gjennomføringsbeslutningene vedlegges.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 14. mai 2020.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å gi uttalelse. 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser under «send inn høringssvar» nedenfor.

Med hilsen

Cathrine Opstad Sunde  (e.f.)
avdelingsdirektør

Cathrine Cappelen Nielsen 
seniorrådgiver

  • Departementene
  • Arbeids-og velferdsdirektoratet
  • Arbeidstilsynet
  • Digitaliseringsdirektoratet
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
  • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
  • ManpowerGroup
  • Adecco