Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om endringer i gebyrstrukturen ved Brønnøysundregistrene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2015

Vår ref.: 15/4862

Høring av ny forskrift om gebyr til Brønnøysundregistrene

Nærings- og fiskeridepartementet og Brønnøysundregistrene har kartlagt dagens gebyrstruktur og vurdert behovet for endring av forskrift av 16. desember 2003 nr. 1551 om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene (gebyrforskriften).

Formålet med utredningen var å få et bedre kunnskapsgrunnlag om inntekter og kostnader ved Brønnøysundregistrene og å vurdere om gebyrene er fastsatt ut fra prinsippene i Finansdepartementets rundskriv R-112/2006 om retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. Utredningen viser at inntektene overstiger kostnadene, og at gebyrsatsene derfor bør settes ned. Gebyrstrukturen skal gi enhetene insentiv til å registrere og oppdatere registrerte opplysninger for å sikre høy datakvalitet i registrene. Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsbetraktninger skal også ligge til grunn for forslaget om behov for endringer i gebyrforskriften.

I vedlagte høringsnotat gjøres det rede for dagens gebyrstruktur, forslag til hvilke kostnadselementer som bør finansieres av brukerne, endringer i gebyrstrukturen og økonomiske og administrative konsekvenser av endringsforslaget.

Departementet har lagt til grunn at inntektsbevilgningen reduseres med 78 mill. kroner bokført i 2016 (utover bortfall av årsavgiften til Frivillighetsregisteret) sammenlignet med saldert budsjett for 2015, med forbehold om Stortingets bevilgningsvedtak. Det innebærer at nær halvparten av overprisingen av gebyrene ved Brønnøysundregistrene fjernes i 2016. Departementet vil vurdere ytterligere reduksjon av gebyrene når investeringsbehovet og kostnadsstrukturen ved Brønnøysundregistrene er kartlagt nærmere.  

For å forenkle forståelsen av gebyrforskriften er det også gjennomført enkelte språklige justeringer. Den nye gebyrforskriften foreslås å tre i kraft 1. januar 2016.

Frist for å sende høringssvar er 18. november 2015.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2457321

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no.

Med hilsen
Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)
avdelingsdirektør


Thea Ringstad
rådgiver

 

Vedlegg: 5

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Brønnøysundregistrene

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for økonomistyring

Fiskeridirektoratet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Frivillighet Norge

Helsedirektoratet

Justervesenet

Landbruksdirektoratet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Oljedirektoratet

Riksrevisjonen

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Toll- og avgiftsdirektoratet

 

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Hovedorganisasjonen Virke

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Næringslivets hovedorganisasjon

Regnskap Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø