Høring om endringer i reglene om formuebeskatning av sparebanker

Resultat: Ot.prp. nr. 24 2000-2001

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/2186 SA FrK/rla

31.10.2000

Høringsnotat om endringer av reglene om formuesbeskatning av sparebanker

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om endringer av reglene om formuesbeskatning av sparebanker.

I høringsnotatet foreslår departementet at overkursfond og utjevningsfond ikke skal inngå i sparebankenes formuesskattegrunnlag. Endringene er foreslått å gjelde fra og med inntektsåret 2000.

Vurderingene i høringsnotatet er foreløpige, og utfallet av høringen avventes før endelig standpunkt tas.

Departementet ber om merknader til utkastet til endringer innen 24. november 2000.

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.

lovrådgiver

Frode Kristiansen

lovrådgiver