Høring - forskrift om register for utestengte studenter RUST

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å opprette et register for utestengte studenter - RUST. Formålet med RUST er å hindre at en kandidat eller søker som har mistet rettigheter, får slike rettigheter ved en annen institusjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.06.2015

Vår ref.: 14/6314

Høring - forskrift om register for utestengte studenter - RUST

Stortinget vedtok endringer i universitets- og høyskoleloven 10. juni 2014, jf. Prop. 59 L (2013-2014), hvor det blant annet ble fastsatt en ny bestemmelse § 4-12 som lyder:

(1) Register for utestengte studenter (RUST) er et offentlig eid register som skal sikre effektiv informasjonsutveksling. Informasjonen i registeret skal gjøres tilgjengelig for universiteter, høyskoler, Samordna opptak og NOKUT når informasjonen er nødvendig for deres virksomhet. Formålet med registeret er å hindre at en kandidat eller søker som har mistet rettigheter som følge av vedtak nevnt i annet ledd, får slike rettigheter ved en annen institusjon.

(2) Universiteter og høyskoler skal registrere informasjon i registeret om vedtak etter § 3-7 åttende ledd, § 4-8 første til tredje ledd og § 4-10 tredje ledd, som får konsekvenser for opptak til studier og rett til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner. Når vedtakets periode er utløpt, skal informasjonen om vedtaket slettes fra registeret.

(3) Departementet fastsetter forskrift om registeret, herunder hvilke opplysninger som skal registreres og regler om behandlingen av opplysningene.

 

Registeret er en database som skal kommunisere med institusjonenes datasystem, i all hovedsak Felles studentsystem (FS). Det er kun informasjon om utestengingsvedtak som får konsekvenser ved andre utdanningsinstitusjoner, som skal overføres til RUST. Tilgangen til informasjonen i RUST begrenses ved at informasjonen videreformidles via FS kun til institusjoner, Samordna opptak (SO), nå en del av Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT), og NOKUT i de tilfeller der denne informasjonen er relevant og nødvendig for deres virksomhet. Dette vil være institusjoner personen søker om opptak til, eller i tilfeller der vedkommende er student ved en utdanning som omfattes av et utestengingsvedtak. SO og NOKUT skal få informasjon om eventuelle utestengingsvedtak knyttet til personer som søker om opptak eller godkjenning av utenlandsk utdanning, slik at de kan avvise søknaden.

Det er FSAT som forvalter registeret, og RUST er nå implementert og tatt i bruk hos de fleste utdanningsinstitusjonene. Inntil forskriften er fastsatt og trådt i kraft, har Datatilsynet i brev av 20. august 2014 gitt FSAT midlertidig konsesjon til igangsettelse og behandling av personopplysninger i RUST.

 

Forslag om ny forskrift om RUST
Departementet foreslår en ny forskift om register for utestengte studenter – RUST. Forslaget inneholder nærmere bestemmelser om registeret, herunder hvilke opplysninger som skal registreres og regler om behandlingen av opplysningene.

Virkeområde og registerets formål (§§1-2)
Forskriften gjelder for RUST, med vedtak fattet av universiteter og høyskoler om opptakskarantene (uhl. § 3-7 åttende ledd), utestenging på bakgrunn av grovt forstyrrende eller klanderverdig opptreden eller fusk (uhl. § 4-8 første til tredje ledd) og utestenging med grunnlag i skikkethetsvurdering (§ 4-10 tredje ledd). Informasjonen i registeret skal gjøres tilgjengelig for universiteter, høyskoler, SO og NOKUT når informasjonen er nødvendig for deres virksomhet.

Formålet med RUST er å hindre at en kandidat eller søker som har mistet rettigheter som følge av vedtak nevnt i § 1, får slike rettigheter ved en annen institusjon. I tillegg kan opplysninger i registeret sammenstilles i statistisk form og kan utgjøre et grunnlag for en nasjonal rapportering som KD på sikt ønsker å gjøre offentlig tilgjengelig.

Behandlingsansvaret for RUST (§ 3)
Kunnskapsdepartementet har det overordnede behandlingsansvaret for personopplysninger i RUST, men har i bestemmelsen delegert det daglige behandleransvaret til Universitetet i Oslo (UiO). FSAT skal forvalte registeret og behandler personopplysninger i registeret på vegne av UiO.

Saksbehandlingsregler (§§ 4-6)
RUST inneholder følgende opplysninger i en uttømmende liste: fødselsnummer, institusjonsnummer, vedtakets periode, vedtakstype, studieklassifikasjon og navn på saksbehandler ved institusjonen. Videre fastslås det at det ikke er nødvendig med særskilt samtykke fra studenten til å behandle personopplysninger i forbindelse med RUST.

Universiteter og høyskoler er pliktige til å registrere vedtak som får konsekvenser for opptak til studier og rett til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner. Dette skjer ved at vedtak som registreres elektronisk i institusjonens saksbehandlingssystem blir overført til RUST.

Informasjon kontrolleres av en annen saksbehandler ved institusjonen før vedtaket overføres til RUST, og ved eventuelle endringer av vedtaket, må saksbehandler snarest registrere endringene. Vedtak i RUST slettes automatisk ved sanksjonsperiodens utløp. Av hensyn til eventuelle klager som kommer inn etter utestengingsperioden er over, vil informasjon om oppretting, endringer og sletting av utestengingsvedtak bli midlertidig logget i RUST med begrenset tilgang.

 

Tilgang og informasjonssikkerhet (§§7-9)
Kun saksbehandlere som utfører arbeid mot RUST har tilgang til opplysninger i registeret, og tilgangen er begrenset til det som er nødvendig for vedkommendes arbeid. Enhver som behandler personopplysninger etter forskriften har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. Videre har UiO som behandlingsansvarlig ansvar for tilfredsstillende informasjonssikkerhet og internkontroll i tråd med reglene i personopplysningsloven og tilhørende forskrift.

 

Studentens/søkerens rett til informasjon og innsyn (§ 10)
Utdanningsinstitusjonen som registrerer vedtak i RUST må skriftlig informere den som blir registrert i RUST om registeret og hvilke personopplysninger som skal registreres. Videre har den som er registrert med personopplysninger i RUST til enhver tid rett til innsyn i registeret i samsvar med personopplysningsloven § 18 annet ledd.

Iverksetting
Departementet tar sikte på å fastsette forskriften slik at den kan iverksettes fra 1. august 2015.

 

Høringsfrist
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på:https://www.regjeringen.no/id2400891/Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kd.dep.no. Høringsfristen er 11. juni 2015

 

 

Med hilsen

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                              Irene Tveite-Strand
                                                                                             seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Universiteter og høyskoler

Universitets- og høyskolerådet

Nettverk for private høyskoler

Norsk studentorganisasjon

NOKUT

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Datatilsynet

Justis- og beredskapsdepartementet

Felles klagenemnd

Helse- og omsorgsdepartementet

Til toppen