Høring - Om forskrift om skogavgift for 2004

Forskrift om skogavgift for 2004 Fastsatt 7. januar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/03016 SJE

30.10.2003

Høring – Om forskrift om skogavgift for 2004

Departementet skal fastsettes forskrift om skogavgift for 2004 innen utgangen av året, jf. skogbrukslovens § 41 og kgl. res. av 2. november 1984.

Endringene i 2003 med plikt til å svare skogavgift på virke av lauvtre medførte en del henvendelser om behov for en nedre grense for innbetaling av skogavgift ved småsalg. Departementet innførte derfor i rundskriv M3-2003 dispensasjon fra § 2-2, nest siste ledd, i ”Forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke m.v.”. Her gis det åpning for at dersom samlet skogavgiftsbeløp gjennom året blir under kr 500,- kan skogeier velge om det skal svares skogavgift. Dette gjelder alle sortiment, men kun i de tilfeller der det er skogeier som har ansvaret for innbetaling av skogavgift. Beløpsgrensen er begrunnet ut fra at innbetaling av småbeløp er kostbart og den bør derfor stå i forhold til dette. Samtidig ønsker man å sikre at det avsettes skogavgift av tømmerkvanta av betydning. Fritaket innebærer at man kan selge virke gjennom denne ordningen for maksimum kr 12 500,- i løpet av året uten å svare skogavgift (trekkprosent 4%). Departementet har videreført ordningen i §1 i ”Forskrift om skogavgift for 2004”. Departementet presiserer at beløpsgrensen ikke skal oppfattes som et fribeløp, og at dersom man selger virke for mer enn dette, skal det svares skogavgift for hele beløpet. Fritaket er ikke et fritak fra måleplikten.

Andre setning i første ledd i § 2 i forskriften, har medført en god del misforståelser i forhold til rapportering til VSOP. Mange tolker denne slik at man ikke plikter å oppgi bruttoverdien ved rapportering av for eksempel rotsalg eller virke til egen foredling for videresalg. Departementet mener at både kjøper og selger av virke, ut fra kvantum, nettopris og eventuelt driftskostnader, har gjort seg opp en mening om virkets bruttopris. Departementet anser ikke omtalte setning for lengre å ha relevans, og har valgt å fjerne den fra forskriften. Bruttopris er for øvrig en del av opplysningene man er pliktet til å oppgi gjennom måleplikten.

Ett eksemplar av forslaget til forskrift følger vedlagt, der foreslått ny tekst er understreket og foreslåtte slettinger er gjennomstreket.

Frist for å avgi uttalelse settes til mandag 8. desember 2003.

Med hilsen

Oluf Aalde
Ekspedisjonssjef

Ivar Ekanger
Avdelingsdirektør