Høring om forslag til endringer i folketrygdelovens regler om sykmelding -oppfølging av IA-erklæringen av 3.12.2003

Høringsfrist 05.03.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/00360

13.02.2004

Høringsnotat om forslag til endringer i folketrygdlovens regler om sykmelding – oppfølging av IA-erklæringen av 3.12.2003

På bakgrunn av evalueringen og den sterke veksten i antall IA-virksomheter i 2003, mener partene i arbeidslivet og regjeringen at konseptet med IA-virksomheter inneholder en rekke positive elementer som over tid bør kunne føre til bedre måloppnåelse. Det er derfor enighet om å forlenge IA-avtalen ut den avtalte prøveperiode frem til utgangen av 2005. Partene og arbeids- og administrasjonsministeren og sosialministeren har i den forbindelse 3.12.2003 undertegnet en erklæring som beskriver forutsetningen for det videre arbeidet.

I vedlagte høringsnotat følger Sosialdepartementet opp punkt 4 og 6 i erklæringen med forslag til endringer i folketrygdlovens regler om sykmelding mv.

Sosialdepartementet ber om merknader innen 5. mars 2004.

Departementene vurderer selv om høringsnotatet skal sendes til underliggende etater.

Med hilsen

Anne-Birgitte Sveri e.f
ekspedisjonssjef

Elfriede Børsum
avdelingsdirektør

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Fiskeridepartementet

Forsvarsdepartementet

Helsedepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Den norske lægeforeningen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjon i Norge

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Psykologforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rikstrygdeverket

Rådet for funksjonshemmede

SAFO v/Norges Handikapforbund

Trygderetten

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund