Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.09.2016

Vår ref.: 16/4552

Høringsforslaget er en oppfølging av Prop. 142 L (2015–2016) Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger), som ble fremmet 10. juni 2016. For flere av de foreslåtte lovbestemmelsene er det nødvendig å fastsette nærmere bestemmelser i forskrift.

 Dette høringsforslaget følger derfor blant annet opp forslagene om:

-          ny regulering av elektroniske sigaretter

-          nye helseadvarsler

-          forbud mot karakteristisk smak

-          forbud mot tilsetninger som gir inntrykk av helsemessige fordeler eller har fargeegenskaper, samt merking av villedende elementer på pakningene for tobakksvarer og elektroniske sigaretter

-          krav til ingrediens- og utslippsrapportering

-          krav til helseadvarsler og ingrediensrapportering for urtebaserte røykeprodukter

-          godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter

-          regulering av fjernsalg av tobakksvarer og elektroniske sigaretter til forbrukere

-          unntak fra kravet om standardiserte pakninger for visse produktkategorier.

Som følge av forslaget foreslår departementet at dagens forskrift om merking av og innhold i tobakksvarer (merkeforskriften) i stedet skal hete forskrift om tobakk (tobakksforskriften). I tillegg foreslår departementet at det gis en ny forskrift om elektroniske sigaretter.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Vi ber høringsinstansene videreformidle høringsnotatet til relevante underliggende organer og ev. andre aktører dersom disse mangler på høringslisten.

Høringsfrist er 26. september 2016.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Monica Edbo,

e-post: monica.edbo@hod.dep.no eller tlf. 22 24 83 71.

  

Med vennlig hilsen                                                           

 Elin Anglevik (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Monica Edbo
                                                                                          seniorrådgiver

 

                                                                                         

Actis

Airport Retail Norway AS

Akademikerne

Aktive Foreldre

Alliance Boots AS

Apotek1 Gruppen AS

Apotekforeningen

Apotekgruppen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsmiljøsenteret

Arntzen Vin og Cigar

Augusto International

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Bensinforhandlernes Bransjeforening

Blå Kors

British American Tobacco Norway AS

Brønnøysundregistrene

Conrad Langgaard AS

Coop Norge AS

Dagligvareleverandørenes Forening

Datatilsynet

DB Schenker Norge

Delta

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Det Norske Cigarselskap

Det Norske Totalavholdsselskap

DHL Norge

Direktoratet for Arbeidstilsynet

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Farmasiforbundet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Forskningsstiftelsen FAFO

FORUT

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Handel og kontor

Handelshøyskolen BI

Havanna Magasinet AS

Helsedirektoratet

Hotell- og restaurantarbeiderforbundet

Hovedorganisasjonen Virke

HR Norge

Imperial Tobacco Norway AS

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Jan Robert Kvam

Juvente

Kolonial.no

Kommunene

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Konkurransetilsynet

Kraemer Martime Holding AS

Kreftforeningen

Kreftregisteret

Landets pasient- og brukerombud

Landets politidistrikt

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsgruppen av helsesøstre NSF

Landslaget mot tobakksskadene

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Lederne

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Longyearbyen lokalstyre

Lærernes yrkesforbund

Mattilsynet

McBaren Tobacco CO. AS

Medtek Norge

M Sørensen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kolsråd

NHO Logistikk og Transport

Norges Astma- og allergiforbund

Norges bygdekvinnelag

Norges Colonialgrossisters forbund (NCF)

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Forskningsråd

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Barnevernsamband

Norsk Dampselskap

Norsk helse- og avholdsforbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk lektorlag

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Pasientforening

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk senter for barneforskning

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Norsk skolelederforbund

Norsk Sykepleierforbund

Norsk tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

OLF Oljeindustriens Landsforening

Papirsentralen

PARAT

Petroleumstilsynet

Philip Morris Norway AS

Politidirektoratet

Posten Norge AS

Private grunnskolar

Private vidaregåande skolar

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Retthjem.no

Riksadvokaten

Riksarkivet

Riksrevisjonen

Røykfritt Miljø Norge

Sametinget

Skolenes landsforbund

Sol Cigar CO AS

Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Swedish Match Norge AS

Sørensen tobakk

TNT Ekspress

Tobakksindustriens felleskontor

Tobakksfritt

Tobakkskompagniet

Toll- og avgiftsdirektoratet

Tollpost Globe

Travel Retail Norway AS

Ungdom mot narkotika

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

UPS Norge

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)