Høring om fremtidens velferdsforvaltning

Dagens Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten står foran store endringer. Sosialminister Ingjerd Schou inviterer bruker- og arbeidstakerorganisasjonene til et bredt høringsmøte om hvordan velferdsforvaltningen bør organiseres i fremtiden, 29.august (25.08.03).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Sosialminister Ingjerd Schou inviterer bruker- og arbeidstakerorganisasjonene til et bredt høringsmøte om én felles velferdsetat, bestående av dagens Aetat, trygdeetaten og sosialetaten, fredag 29. august. Sosialministeren ønsker bl.a. å innhente synspunkter fra deltakerne på

  • hva må vektlegges for å nå målene om flere i arbeid og færre på trygd, og en mer brukerrettet og effektiv velferdsforvaltning?
  • om reformen vil medføre behov for større endringer i velferdsordningene (regelverket), og i tilfellet hvilke?
  • muligheter for medvirkning og hvordan behovet for medvirkning kan ivaretas i arbeidet med å gjennomføre reformen.

Disse er invitert: FunksjonshemmedesFellesorganisasjon (FFO)

Den Norske Kreftforening

Kirkens Bymisjon

Kontaktutvalget mellom inn-vandrere og myndighetene (KIM)

Mangfold i arbeidslivet (MIA)

Norsk Pensjonistforbund (NPF)

Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Statens råd for funksjonshemmede

Statens seniorråd

Seniorsaken Norge

Velferdsalliansen

Landsorganisasjonen (LO)

Akademikerne

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Oslo Kommune (Byrådsavdeling for velferd og sosiale saker)

Aetat (Arbeidsdirektoratet)

Trygdeetaten (Rikstrygdeverket)

Trygderetten

Sosial- og helsedirektoratet (SHDir)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD)

Barne- og familiedepartementet (BFD)

Finansdepartementet (FIN)

Helsedepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)

Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD)

Fra utredningsutvalget som skal utrede ulike organisasjonsmodeller for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten

Ansvarlige for gjennomføringen

Sosialminister

Prosjektsekretariat